รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา(ปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2/2565 1 กันยายน 2565 – 8 ธันวาคม 2565

หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม

หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน