รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา(ปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2565

หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา * หลักสูตรไม่ได้ขอรับรองขอใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารจากคุรุสภา