การประชุมวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏกรุงเก่า"
Last updated: 15/01/2566

แจ้งข่าวสาร & ประชาสัมพันธ์

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติฯ(Proceedings)ภาคบรรยาย>>คลิกที่>>Proceedings Oral Presentation

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติฯ(Proceedings)ภาคโปสเตอร์>>คลิกที่>>Proceedings Poster Presentation

- ดาวน์โหลด เล่มบทคัดย่อ (Abstract Book)>>คลิกที่>>ARUCON2022 Abstract Book

- กำหนดการนำเสนอบทความ แบบบรรยาย >> คลิกที่ >> Oral Presentation

- กำหนดการนำเสนอบทความ แบบโปสเตอร์ >> คลิกที่ >> Poster Presentation

- ดาวน์โหลด Template PowerPoint Presentation และรายละเอียดการจัดทำไฟล์นำเสนอแบบบรรยาย>> คลิกที่ >> Template Oral

- ดาวน์โหลด Template Poster และรายละเอียดการจัดทำโปสเตอร์>> คลิกที่ >> Template Poster

- ดาวน์โหลดคู่มือการส่งบทความวิจัย >> คลิกที่ >> คู่มือการส่งบทความวิจัย

การบรรยายพิเศษทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

ห้องบรรยายพิเศษ

กลุ่มเรื่องที่เปิดรับบทความวิจัย

กลุ่มการศึกษา

ได้แก่ การศึกษา การบริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา การวัดและประเมินผล การประกันคุณภาพทางการศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา จิตวิทยาการศึกษา พัฒนศึกษาศาสตร์

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ได้แก่ มนุษยศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารศาสตร์

กลุ่มวิทยาการจัดการและบริหารธุรกิจ

ได้แก่ การบัญชี การจัดการ การบริหารธุรกิจ การจัดการการประกอบการ เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ การบริหารการเงิน ธุรกิจระหว่างประเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และเศรษฐศาสตร์

กลุ่มวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ศึกษา และวิศวกรรมศาสตร์

กลุ่มวิจัยรับใช้สังคม

ได้แก่ บทความที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น โดยครอบคลุมสาขาวิชาทางด้าน การศึกษา ภาษาศาสตร์ การจัดการชุมชน ออกแบบทัศนศิลป์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ คหกรรม เทคโนโลยีอาหาร หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องสังคม

กำหนดการรับบทความ

ปิดรับบทความ 30 สิงหาคม 2565 ขยายเวลาถึง 20 กันยายน 2565
แจ้งผลการพิจารณาบทความ ตรวจสอบได้ที่เมนู "สถานะ"
ปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์ (แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ) ภายใน 10 ธันวาคม 2565

รูปแบบการนำเสนอ

แบบบรรยาย (Oral Presentation)

ผู้นำเสนอในรูปแบบ PowerPoint Presentation หรือ PDF ใช้เวลานำเสนอ 12 นาที และเวลาสำหรับถาม-ตอบ 3 นาที

แบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

ผู้นำเสนอต้องยืนประจำโปสเตอร์เพื่อนำเสนอผลงาน โดยกำหนดขนาดและพิมพ์โปสเตอร์ (กว้าง 90 เซนติเมตร สูง 110 เซนติเมตร)

ตามรูปแบบ Template Poster และนำมาติดบนบอร์ดในพื้นที่ที่กำหนด ใช้เวลานำเสนอ 5 นาที และถามตอบ 5 นาที

การชำระค่าลงทะเบียนนำเสนอผลงานและผู้เข้าร่วมงาน

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาอยุธยา บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 322-5-25507-8

ชื่อบัญชี "มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากองทุนสนับสนุนการวิจัย"

  • เมื่อชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว สามารถนำส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมลงทะเบียน ที่เมนู "ลงทะเบียนส่งบทความ"
  • ค่าลงทะเบียนนี้รวมถึง ARUCON2022 Gift set 1 ชุด ประกาศนียบัตร 1 ใบ และอาหารว่าง/อาหารกลางวัน
  • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมฯ(Proceedings) สามารถดาวน์โหลดได้ที่หน้าเว็บไซต์ หลังจากวันงานนำเสนอ 1 เดือน
  • 1.เจ้าของบทความวิจัยอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องลงทะเบียนในฐานะเจ้าของบทความและชำระค่าลงทะเบียนพร้อมกับสมัครบทความ

    2.เมื่อชำระค่าลงทะเบียนแล้ว หากมีการขอถอนบทความออก หรือไม่ผ่านการประเมิน ทางผู้จัดงานขอสงวนสิทธิในการคืนค่าลงทะเบียน

    3.บทความวิจัยจะผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานั้น จำนวน 3 ท่าน (ตามประกาศของ ก.พ.อ.)