การประชุมวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏกรุงเก่า"
Last updated: 15/01/2565

แจ้งข่าวสาร & ประชาสัมพันธ์

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติฯ(Proceedings)ภาคบรรยาย>>คลิกที่>>Proceedings Oral Presentation

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติฯ(Proceedings)ภาคโปสเตอร์>>คลิกที่>>Proceedings Poster Presentation

- ดาวน์โหลด เล่มบทคัดย่อ (Abstract Book)>>คลิกที่>>ARUCON2021 Abstract Book

- ตารางการนำเสนอบทความ แบบบรรยาย >> คลิกที่ >> Oral Presentation

- ตารางการนำเสนอบทความ แบบโปสเตอร์ >> คลิกที่ >> Poster Presentation

- กำหนดการนำเสนอบทความ >> คลิกที่ >> กำหนดการนำเสนอบทความ

- ดาวน์โหลด ภาพพื้นหลังสำหรับการออนไลน์ Zoom Meeting >> คลิกที่ >> Virtual Background

- ดาวน์โหลด Template PowerPoint Presentation และรายละเอียดการจัดทำไฟล์นำเสนอแบบบรรยาย>> คลิกที่ >> Template Oral

- ดาวน์โหลด Template Poster และรายละเอียดการจัดทำโปสเตอร์>> คลิกที่ >> Template Poster

- ดาวน์โหลดคู่มือการส่งบทความวิจัย >> คลิกที่ >> คู่มือการส่งบทความวิจัย

การบรรยายพิเศษทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

สาขาวิชาที่เปิดรับบทความวิจัย
 1. สาขาการศึกษา
 2. สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 3. สาขาวิทยาการจัดการและบริหารธุรกิจ
 4. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 5. สาขาวิจัยสถาบัน
ค่าลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงานและนำเสนอผลงาน

ผู้เข้าร่วมงาน (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ผู้นำเสนอผลงาน (2,000 บาท/บทความ)

ผู้นำเสนอผลงาน สังกัดสถาบันร่วมจัด* (1,500 บาท/บทความ)

***ต้องลงทะเบียนพร้อมกับสมัครส่งบทความ***

****ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิในการคืนค่าลงทะเบียนทุกกรณี****

กำหนดการรับบทความ

ปิดรับบทความ 15 ตุลาคม 2564 30 กันยายน 2563
แจ้งผลการพิจารณาบทความ ตรวจสอบได้ที่เมนู "สถานะ"
ปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์ (แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ) ภายใน 20 พฤศจิกายน 2564

รูปแบบการนำเสนอ

แบบบรรยาย (Oral Presentation)

ผู้นำเสนอในรูปแบบ PowerPoint Presentation หรือ PDF ใช้เวลานำเสนอ 12 นาที และเวลาสำหรับถาม-ตอบ 3 นาที

แบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

แบบโปสเตอร์ ผู้นำเสนอ ในรูปแบบ PDF ขนาดกว้าง 80 x 120 ซม. ใช้เวลานำเสนอ 5 นาที และถามตอบ 5 นาที

ตามรูปแบบ Template Poster ที่กำหนด

วิธีการชำระค่าลงทะเบียน

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาอยุธยา บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 322-5-25507-8

ชื่อบัญชี "มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากองทุนสนับสนุนการวิจัย"

 • เมื่อชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว สามารถนำส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมลงทะเบียน ที่เมนู "ลงทะเบียนส่งบทความ"
 • ค่าลงทะเบียนนี้รวมถึง ARUCON2021 Gift set 1 ชุด และประกาศนียบัตร 1 ใบ โดยผู้จัดงานจะนำส่งให้ทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน หลังจากวันงานนำเสนอ 1 สัปดาห์
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมฯ(Proceedings) สามารถดาวน์โหลดได้ที่หน้าเว็บไซต์ หลังจากวันงานนำเสนอ 1 เดือน
 • 1.เจ้าของบทความวิจัยอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องลงทะเบียนในฐานะเจ้าของบทความและชำระค่าลงทะเบียนพร้อมกับสมัครบทความ

  2.เมื่อชำระค่าลงทะเบียนแล้ว หากมีการขอถอนบทความออก หรือไม่ผ่านการประเมิน ทางผู้จัดงานขอสงวนสิทธิในการคืนค่าลงทะเบียน