การประชุมวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏกรุงเก่า"
Last updated: 14/01/2564

แจ้งข่าวสาร & ประชาสัมพันธ์

ประกาศผล การนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น>>คลิกที่>>Best Presentation Award

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติฯ(Proceedings)ภาคบรรยาย>>คลิกที่>>Proceedings Oral Presentation

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติฯ(Proceedings)ภาคโปสเตอร์>>คลิกที่>>Proceedings Poster Presentation

- กำหนดการนำเสนอบทความ สามารถเรียกดูได้ที่เมนู "กำหนดการนำเสนอ" หรือ >> คลิกที่ >> กำหนดการนำเสนอบทความ

- ดาวน์โหลด Template Poster และรายละเอียดการจัดทำโปสเตอร์>> คลิกที่ >> Template Poster

- ดาวน์โหลดคู่มือการส่งบทความวิจัย >> คลิกที่ >> คู่มือการส่งบทความวิจัย

- ผู้ส่งบทความสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนส่งบทความวิจัย ได้แล้วที่ เมนู"สถานะการลงทะเบียน" หรือ >> คลิกที่ >> สถานะการลงทะเบียน

การบรรยายพิเศษทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

สาขาที่เปิดรับบทความ
 1. สาขาการศึกษา
 2. สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 3. สาขาวิทยาการจัดการและบริหารธุรกิจ
 4. สาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 5. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 6. สาขาศิลปะและวัฒนธรรม
 7. สาขาเทคโนโลยีชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
ค่าลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงานและนำเสนอผลงาน

อาจารย์/นักวิจัย/บุคคลภายนอก/นักศึกษา (2,000 บาท/บทความ)

อาจารย์/นักวิจัย/บุคลากร/นักศึกษา สังกัดสถาบันร่วมจัด* (1,500 บาท/บทความ)

***ต้องลงทะเบียนพร้อมกับสมัครส่งบทความ***

****ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิในการคืนค่าลงทะเบียนทุกกรณี****

กำหนดการรับบทความ

วันสุดท้ายของการรับบทความ 5 ตุลาคม 2563 21 กันยายน 2563 31 สิงหาคม 2563
แจ้งผลการพิจารณาบทความ ตรวจสอบที่ได้ "สถานะการลงทะเบียน"
ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ (แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ) ภายใน 30 พฤศจิกายน 2563

รูปแบบการนำเสนอ

แบบบรรยาย (Oral Presentation)

ผู้นำเสนอในรูปแบบ PowerPoint Presentation หรือ PDF ใช้เวลานำเสนอ 12 นาที และเวลาสำหรับถาม-ตอบ 3 นาที

แบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

ผู้นำเสนอต้องยืนประจำโปสเตอร์เพื่อนำเสนอผลงาน กำหนดขนาดและพิมพ์โปสเตอร์ (กว้าง 90 เซนติเมตร สูง 110 เซนติเมตร)

ตามรูปแบบ Template Poster และนำมาติดบนบอร์ดในพื้นที่ที่กำหนด

วิธีการชำระค่าลงทะเบียน

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาอยุธยา บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 322-5-25507-8

ชื่อบัญชี "มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากองทุนสนับสนุนการวิจัย"

 • เมื่อชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว สามารถนำส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมลงทะเบียน ที่เมนู "ลงทะเบียนส่งบทความ"
 • ค่าลงทะเบียนนี้รวมถึง กระเป๋าเอกสาร 1 ใบ อาหารกลางวันและอาหารว่าง ประกาศนียบัตร 1 ใบ
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมฯ(Proceedings) สามารถดาวน์โหลดได้ที่หน้าเว็บไซต์ หลังจากวันงานนำเสนอ 1 เดือน
 • 1.เจ้าของบทความวิจัยอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องลงทะเบียนในฐานะเจ้าของบทความและชำระค่าลงทะเบียนพร้อมกับสมัครบทความ

  2.เมื่อชำระค่าลงทะเบียนแล้ว หากมีการขอถอนบทความออก หรือไม่ผ่านการประเมิน ทางผู้จัดงานขอสงวนสิทธิในการคืนค่าลงทะเบียน