การประชุมวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏกรุงเก่า"
Last updated: 06/01/2563

แจ้งข่าวสาร & ประชาสัมพันธ์

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติฯ(Proceedings)ภาคบรรยาย>>คลิกที่>>Proceedings Oral Presentation

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติฯ(Proceedings)ภาคโปสเตอร์>>คลิกที่>>Proceedings Poster Presentation

- เจ้าของบทความวิจัย ที่ต้องการแก้ไข/ปรับปรุงบทความวิจัยหลังจากการนำเสนอ โปรดแก้ไข และนำส่งบทความวิจัย ภายใน 20 ธันวาคม 2562>> สามารถนำส่งได้ คลิกที่ >> นำส่ง Final Paper

- กำหนดการนำเสนอบทความ สามารถเรียกดูได้ที่เมนูกำหนดการ หรือ >> คลิกที่ >> กำหนดการนำเสนอบทความ

- ผู้ส่งบทความวิจัย สามารถตรวจสอบวัน เวลา และสถานที่ การนำเสนอได้ >> คลิกที่ >> ตารางการนำเสนอบทความวิจัย

- ดาวน์โหลด Template Poster และรายละเอียดการจัดทำโปสเตอร์>> คลิกที่ >> Template Poster

- ดาวน์โหลดคู่มือการส่งบทความวิจัย >> คลิกที่ >> คู่มือการส่งบทความวิจัย

- ดาวน์โหลดตัวอย่างบทความวิจัย >> คลิกที่ >> ตัวอย่างบทความวิจัย

- ประกาศเลื่อนการจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลกประจำปี 2562 >> คลิกที่ >> ประกาศ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สาขาที่เปิดรับบทความ
 1. สาขาการศึกษา
 2. สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 3. สาขาวิทยาการจัดการและบริหารธุรกิจ
 4. สาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 5. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 6. สาขาศิลปะและวัฒนธรรม
 7. สาขาเทคโนโลยีชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
ค่าลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงานและนำเสนอผลงาน

นักวิจัย/บุคคลภายนอก/นักศึกษาปริญญาโท/นักศึกษาปริญญาเอก (2,000 บาท/บทความ)

อาจารย์/นักวิจัย/บุคลากร/นักศึกษาสังกัดสถาบันร่วมจัด* (1,500 บาท/บทความ)

กำหนดการรับบทความ

วันสุดท้ายของการรับบทความ 21 ตุลาคม 2562 28 ตุลาคม 2562
วันแจ้งผลการพิจารณาบทความ 15 พฤศจิกายน 2562 20 พฤศจิกายน 2562
วันสุดท้ายของการรับบทความฉบับสมบูรณ์ 25 พฤศจิกายน 2562
ผู้ส่งบทความลงทะเบียนชำระเงินวันสุดท้าย 30 พฤศจิกายน 2562

รูปแบบการนำเสนอ

แบบบรรยาย (Oral Presentation)

ผู้นำเสนอในรูปแบบ PowerPoint Presentation หรือ PDF ใช้เวลานำเสนอ 12 นาที และเวลาสำหรับถาม-ตอบ 3 นาที

แบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

ผู้นำเสนอต้องยืนประจำโปสเตอร์เพื่อนำเสนอผลงาน กำหนดขนาดและพิมพ์โปสเตอร์ (กว้าง 90 เซนติเมตร สูง 110 เซนติเมตร)

ตามรูปแบบ Template Poster และนำมาติดบนบอร์ดในพื้นที่ที่กำหนด

วิธีการชำระค่าลงทะเบียน

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาอยุธยา บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 322-5-25507-8

ชื่อบัญชี "มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากองทุนสนับสนุนการวิจัย"

 • ผู้เข้าร่วมงาน และ ผู้นำเสนอผลงาน เมื่อชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว สามารถนำส่งหลักฐานการโอนเงิน ผ่านระบบการลงทะเบียนชำระเงินได้ที่หน้าเว็บไซต์
 • ค่าลงทะเบียนนี้รวมถึง กระเป๋าเอกสาร 1 ใบ อาหารกลางวันและอาหารว่าง ประกาศนียบัตร 1 ใบ
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมฯ(Proceedings) สามารถดาวน์โหลดได้ หลังจากวันงานนำเสนอ 1 เดือน
 • 1. เจ้าของบทความวิจัยอย่างน้อย 1 ท่านต้องลงทะเบียนในฐานะเจ้าของบทความ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 หากเกินกำหนดการนี้บทความของท่านจะไม่ได้นำเสนอในการประชุมวิชาการ และไม่ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings)

  2.เมื่อชำระค่าลงทะเบียนแล้ว หากมีการขอถอนบทความออก หรือไม่ผ่านการประเมิน ทางผู้จัดงานขอสงวนสิทธิในการคืนค่าลงทะเบียน