ประวัติความเป็นมา

บัณฑิตวิทยาลัย >>สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่จัดตั้งขึ้นจากโครงการบัณฑิตศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (สถาบันราชภัฏในขณะนั้น) ได้กำหนดแผนงานและดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2538 เพื่อดำเนินการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิตและปริญญาดุษฎีบัณฑิต โดยมีข้อมูลและกิจกรรมสำคัญ ดังนี้

 ปีการศึกษา 2538 สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดำเนินโครงการเตรียมการจัดตั้งบัณฑิตศึกษา โดยแต่งตั้ง ผศ.ดร.วิชา ทรวงแสวง รักษาการในตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

 ปีการศึกษา 2539 ถึง 2540 ดำเนินการยกร่างและขออนุมัติหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

 ปีการศึกษา 2541 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) วิชาชีพครูภาคปกติ และภาคพิเศษ และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)

 ปีการศึกษา 2543 เปิดใช้อาคารบัณฑิตวิทยาลัย (อาคาร30) และเป็นอาคารเรียนหลักของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

 ปีการศึกษา 2544 เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาหลักสูตรและการสอนและหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ภาคพิเศษ (เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์)

 ปีการศึกษา 2545 เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาการจัดการทั่วไป ภาคพิเศษ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ และเรียนวันจันทร์-พุธ-ศุกร์)

 ปีการศึกษา 2546 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต การบริหารการศึกษาตามโครงการพัฒนาผู้บริหารประจำการให้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิต การบริหารการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

 ปีการศึกษา 2547 เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาการจัดการเรียนรู้ และเปลี่ยนสถานะเป็น “บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา” ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547

 ปีการศึกษา 2549 มหาวิทยาลัยมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงาน และเปลี่ยนแปลงฐานะของบัณฑิตวิทยาลัยเป็นสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเป็นหน่วยงานภายในทำหน้าที่เป็นหน่วยประสานงานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย

 ปีการศึกษา 2550 เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา

 ปีการศึกษา 2554 เปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 ปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยได้ประกาศการแบ่งส่วนราชการใหม่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยให้สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเป็นหน่วยงานภายในมีฐานะเทียบเท่าคณะและมีหน่วยงานภายใน ประกอบด้วยสำนักงานผู้อำนวยการ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป กลุ่มงานบริการวิชาการและพัฒนาการเรียนการสอน

 ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานภายในและแบ่งหน่วยงานภายใน ได้จัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย เป็นส่วนงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่าคณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ประกาศ ข้อบังว่าด้วย การบริหารและการดำเนินงานบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2564 ให้สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาโอนไปเป็นบัณฑิตวิทยาลัยตามข้อบังคับ ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2564

...