ข่าวสารประจำวัน

4 มีนาคม 2565

#เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก) ปีการศึกษา2565 #ตั้งแต่บัดนี้ – 31 พฤษภาคม 2565

14 มกราคม 2565

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม ประจำปีการศึกษา 2565

19 ธันวาคม 2564

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ2)

25 พฤศจิกายน 2564

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ 3

25 พฤศจิกายน 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ 2)

ดูทั้งหมด

24 กุมภาพันธ์ 2564

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญเสนอผลงานวิจัย วิทยานิพนธื และเข้าร่วมประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา(Symposium) ครั้งที่ 13 ในวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.graduate.ubru.ac.th/spo

24 กุมภาพันธ์ 2564

มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 17 Resilience for Never Normal Era ระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2564 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://conference.nu.ac.th/nrc17/

24 กุมภาพันธ์ 2564

กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยบูรพา ด้วยระบบออนไลน์เต็มรูปแบบ สนใจดูรายละเอียด

29 พฤษภาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เจ้าภาพการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6 : ราชภัฏ ราชภักดิ์” ขอเชิญนักวิจัยและผู้ที่สนใจ ร่วมส่งบทความวิจัย

20 มกราคม 2563

รับพิจารณาบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ใน “วารสารวิชาการอยุธยาศึกษา” บทความวิชาการ บทความวิจัย และบทความปริทัศน์ ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ดูทั้งหมด

18 พฤษภาคม 2565

ตารางสอนสาขาวิชาอาชญาวิทยา ป.เอก

18 พฤษภาคม 2565

ตารางสอนสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ป.เอก

18 พฤษภาคม 2565

ตารางสอนสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ป.โท

18 พฤษภาคม 2565

ตารางสอนสาขาวิชาอาชญาวิทยาฯ ป.โท

18 พฤษภาคม 2565

ตารางสอนสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ป.โท

ดูทั้งหมด

11 เมษายน 2565

นางสาวเกศริน ยิ้มช้อย สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เรื่อง “แนวทางพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

11 เมษายน 2565

นางสาวศยามล กองสุทธิผล สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เรื่อง "แนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด"

11 เมษายน 2565

นางสาวสุดารัตน์ คำอั้น สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เรื่อง “แนวทางการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1”

30 มีนาคม 2565

นางสาวพิชญา สุมณฑา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เรื่อง “ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อสมรรถนะหลักของครูในโรงเรียนขยายโอกาสสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1”

30 มีนาคม 2565

นางสาวณัฏฐนิชา หามนตรี สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เรื่อง “แนวทางการเสริมสร้างภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1”

ดูทั้งหมด

ภาพกิจกรรมกิจกรรมทั้งหมด

วิดีทัศน์ทั้งหมด

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นปีการศึกษา 2560

พิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นปีการศึกษา 2559

115 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ปฏิทินการดำเนินงาน