ข่าวสารประจำวัน

19 ตุลาคม 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

15 ตุลาคม 2564

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

4 ตุลาคม 2564

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

5 สิงหาคม 2564

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

2 สิงหาคม 2564

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ดูทั้งหมด

24 กุมภาพันธ์ 2564

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญเสนอผลงานวิจัย วิทยานิพนธื และเข้าร่วมประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา(Symposium) ครั้งที่ 13 ในวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.graduate.ubru.ac.th/spo

24 กุมภาพันธ์ 2564

มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 17 Resilience for Never Normal Era ระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2564 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://conference.nu.ac.th/nrc17/

24 กุมภาพันธ์ 2564

กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยบูรพา ด้วยระบบออนไลน์เต็มรูปแบบ สนใจดูรายละเอียด

29 พฤษภาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เจ้าภาพการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6 : ราชภัฏ ราชภักดิ์” ขอเชิญนักวิจัยและผู้ที่สนใจ ร่วมส่งบทความวิจัย

20 มกราคม 2563

รับพิจารณาบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ใน “วารสารวิชาการอยุธยาศึกษา” บทความวิชาการ บทความวิจัย และบทความปริทัศน์ ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ดูทั้งหมด

21 กันยายน 2564

ปฎิทินวิชาการ ตารางเรียนนักศึกษาปริญญาโท 1/2564

20 กันยายน 2564

ปฎิทินวิชาการและตารางเรียน ป.บัณฑิต รุ่น2564

2 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศเปลี่ยนแปลงตารางเรียน-ตรารางสอน-ป.โท-เทอม-22563

2 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศเปลี่ยนแปลงตารางเรียน-ตรารางสอน-ป.บัณฑิตเทอม22563

18 ธันวาคม 2563

ตารางสอน ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู2/2563

ดูทั้งหมด

15 กันยายน 2564

นางสาวประภาพร ธรรมรจน์ ดำเนินการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก”

15 กันยายน 2564

นายธนชัย อุ่นใจชน ดำเนินการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนกับการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”

2 กันยายน 2564

นางสาวสรวินันท์ พอควร สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบสตีมศึกษา (STEAM) ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง”

18 สิงหาคม 2564

นางสาวสุฑาทิพย์ ทิพย์โสตร์ สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษากับขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน ของครูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1”

18 สิงหาคม 2564

นางสาวเรณู รื่นยุทธ สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรทางการบริหารสถานศึกษากับคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนสังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร”

ดูทั้งหมด

ภาพกิจกรรมกิจกรรมทั้งหมด

วิดีทัศน์ทั้งหมด

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นปีการศึกษา 2560

พิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นปีการศึกษา 2559

115 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ปฏิทินการดำเนินงาน