ข่าวสารประจำวัน

8 กันยายน 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่2/2565

27 กรกฎาคม 2565

ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

20 กรกฎาคม 2565

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

20 กรกฎาคม 2565

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

5 กรกฎาคม 2565

รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ดูทั้งหมด

24 กุมภาพันธ์ 2564

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญเสนอผลงานวิจัย วิทยานิพนธื และเข้าร่วมประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา(Symposium) ครั้งที่ 13 ในวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.graduate.ubru.ac.th/spo

24 กุมภาพันธ์ 2564

มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 17 Resilience for Never Normal Era ระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2564 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://conference.nu.ac.th/nrc17/

24 กุมภาพันธ์ 2564

กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยบูรพา ด้วยระบบออนไลน์เต็มรูปแบบ สนใจดูรายละเอียด

29 พฤษภาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เจ้าภาพการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6 : ราชภัฏ ราชภักดิ์” ขอเชิญนักวิจัยและผู้ที่สนใจ ร่วมส่งบทความวิจัย

20 มกราคม 2563

รับพิจารณาบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ใน “วารสารวิชาการอยุธยาศึกษา” บทความวิชาการ บทความวิจัย และบทความปริทัศน์ ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ดูทั้งหมด

29 พฤษภาคม 2566

ตารางเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 1/2566

18 พฤษภาคม 2565

ตารางเรียน นักศึกษาปริญญาเอก รุ่นปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาอาชญาวิทยา 3/2564

18 พฤษภาคม 2565

ตารางเรียนนักศึกษาปริญญาเอก รุ่นปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 3/2564

18 พฤษภาคม 2565

ตารางเรียนนักศึกษาปริญญาโท รุ่นปีการศึกษา 2564 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 3/2564

18 พฤษภาคม 2565

ตารางเรียนนักศึกษาปริญญาโท รุ่นปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาอาชญาวิทยาฯ 3/2564

ดูทั้งหมด

5 มกราคม 2566

นายอติกานต์ แสวงบุญ การค้นคว้าอิสระ เรื่อง “แนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัย กรณีศึกษา ชุมชนเทศบาลตำบลมหาพราหมณ์ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”

5 มกราคม 2566

นางสาวกรกมล ธาราพิตรกิจชัย การค้นคว้าอิสระ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”

26 ธันวาคม 2565

นายปรัชญา รุ่งเรือง เรื่อง “การพัฒนาทักษะทางภูมิศาสตร์โดยวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการเรียนรู้เชิงพื้นที่ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1”

23 ธันวาคม 2565

นางสาวนันทภรณ์ นุ่มเจริญ เรื่อง “แนวทาง การพัฒนาการให้บริการความช่วยเหลือทางกฎหมายของสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ ทางกฎหมายและการบังคับคดี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”

23 ธันวาคม 2565

นางสาวนงนภัส เนตรนิยม เรื่อง “การส่งเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”

ดูทั้งหมด

ภาพกิจกรรมกิจกรรมทั้งหมด

วิดีทัศน์ทั้งหมด

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปีการศึกษา 2560-2562 วันที่ 3 กันยายน 2565

วีดิทัศน์เนื่องในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2560 - 2562

VTR-ARU-2566_5

ปฏิทินการดำเนินงาน