รายละเอียด

image

ผศ.ดร.ปิยะธิดา ทองอร่าม

การศึกษา

  • ค.ด. (วัดและประเมินผลการศึกษา)
  • ค.ม. (วิจัยทางการศึกษา)
  • ค.บ. (มัธยมศึกษา)

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 0 3527 6555 ต่อ 8454

ความเชี่ยวชาญ

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อผลงานวิจัย ปี พ.ศ. แหล่งทนุ/ปีงานประมาณที่รับทุน สถานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ดาวน์โหลด