รายละเอียด

image

ผศ.ดร.บริบูรณ์ ชอบทำดี

การศึกษา

  • ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
  • ค.ม. (โสตทัศนศึกษา)
  • ศษ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)

อีเมล์ : cboriboon@aru.ac.th เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 035-322084

ความเชี่ยวชาญ

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อผลงานวิจัย ปี พ.ศ. แหล่งทนุ/ปีงานประมาณที่รับทุน สถานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ดาวน์โหลด
1 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ห้องเรียนแบบกลับ ด้านวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับครูของนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. 2562 - การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏกรุงเก่า ประจำปี พ.ศ. 2562 “ท้องถิ่นก้าวไกล ด้วยวิจัยและนวัตกรรม” วันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, หน้า 178 – 183. ดาวน์โหลด
2 Effect of Blended Learning with Collaborative Learning via Social Networking on Video Sharing to Enhance English Speaking Ability of Students in the Faculty of Education. 2020 - 7 th International Mobile Education, and Learning Technologies Conference (IMELT) Singapore. 22 – 23 February, P 39-51. ดาวน์โหลด
3 ผลของการเรียนแบบผสมผสานด้วยแพลตฟอร์ม วิดีโอบนสื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างสื่อการเรียนการสอนของ นักศึกษาสาขาพลศึกษา. 2563 - การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา , หน้า 82-87 ดาวน์โหลด