1.งานประกันคุณภาพการศึกษา

ประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

รายงานการประเมินตนเองบัณฑิตวิทยาลัย ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx