งานวิชาการ งานบริการวิชาการ และจิตอาสา

จำนวนนักศึกษาที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม หรือลงเรียนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนฯ