งานวิชาการ งานบริการวิชาการ และจิตอาสา

งานวิชาการ

จำนวนหลักสูตรและรายวิชาทั้งหมดในปีการศึกษา

รายวิชาที่เปิดสอนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

จำนวนนักศึกษาที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม หรือ ลงเรียนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนฯ