วันที่ 25 มีนาคม 2566 บัณฑิตวิทยาลัย จัดกิจกรรมจิตอาสาสร้างสรรค์พัฒนาโรงเรียนวัดถนน อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล อนุสนธิ์พัฒน์ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน


  • วันที่ 25 มีนาคม 2566 บัณฑิตวิทยาลัย จัดกิจกรรมจิตอาสาสร้างสรรค์พัฒนาโรงเรียนวัดถนน อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล อนุสนธิ์พัฒน์ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมี พันจ่าอากาศตรี อนุศักดิ์ ด้วงโต ในนามประธานรุ่นนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัพระนครศรีอยุธยา รุ่นปีการศึกษา 2564 และตัวแทนคณะผู้จัดโครงการจิตอาสาสร้างสรรค์พัฒนาโรงเรียนวัดถนน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีจิตอาสา มีความเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และมีความเอื้อเฟื้อต่อกัน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนให้มีความสะอาด สวยงาม พร้อมที่จะให้ครูจัดการเรียนการสอนนักเรียนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของชุมชนให้มีความสวยงาม เหมาะสมต่อการศึกษาหาความรู้ จัดขึ้น ณ โรงเรียนวัดถนน อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

Posted by : บัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุง : Mar 25, 2023แฟ้มภาพกิจกรรม