วันที่ 30 เมษายน 2565 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน ณ โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) อ. วังน้อย จ. พระนครศรีอยุธยา


  • วันที่ 30 เมษายน 2565 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน ณ โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) อ. วังน้อย จ. พระนครศรีอยุธยา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารโรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) ให้การต้อนรับ โดยการดำเนินกิจกรรมจิตอาสา บัณฑิตวิทยาลัย ได้นำนักศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขาวิชา รุ่นปีการศึกษา 2563 ดำเนินกิจกรรมในการพัฒนาโรงเรียน อาทิเช่น การทาสีผนังห้องเรียน การปลูกต้นไม้ และมอบอุปกรณ์กีฬา เป็นต้น วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีจิตอาสา เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และมีความเอื้อเฟื้อต่อกัน

Posted by : บัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุง : May 06, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม