กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน ณ โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์) ต.ตาลเอน อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา


  • วันที่ 6 มีนาคม 2564 สำนักงานคณะกรมการบัณฑิตศึกษา จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน ณ โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์) ต.ตาลเอน อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พรเทพ รู้แผน ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ได้รับเกียรติจาก นายเบญจพล อุดมสุวรรณ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์) ให้การต้อนรับ ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รุ่นปีการศึกษา2562 เข้าร่วมทำกิจกรรม ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชนในการทำความดีและเป็นจิตอาสา เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนมีสนามเด็กเล่นที่สมบูรณ์ และเพื่อปรับภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้มีความน่าอยู่

Posted by : บัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุง : Mar 06, 2021แฟ้มภาพกิจกรรม