การรับรองหลักสูตร

สกอ. รับรองหลักสูตร

  1. หน่วยงาน สกอ. หน่วยงานรับรอง
  2. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
  3. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
  4. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
  5. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
  6. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
  7. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม
  8. หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
  9. หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม
  10. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2566)
<
>