การรับรองหลักสูตร

กคศ. รับรองหลักสูตร

  1. ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) วิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
  2. ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)การบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
  3. ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)หลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
  4. รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.)อาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรม และสังคม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563
  5. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) รัฐประศาสนศาสตร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563
  6. ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.)การบริหารการศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564
  7. รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ร.ด.) อาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรม และสังคม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564
  8. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) การพัฒนาชุมชนและสังคม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566