การรับรองหลักสูตร

กคศ. รับรองหลักสูตร

 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549)
 2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549)
 3. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาการจัดการการเรียนรู้(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549)
 4. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549)
 5. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550)
 6. หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2550)
 7. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554)
 8. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)
 9. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557)
 10. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)
 11. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาการจัดการการเรียนรู้(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)
 12. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)
 13. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)