งานแผนงานและโครงการ

รายงานผลการดำเนินงาน

  1. รายงานโครงการบริหารจัดการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 1 ปี 2563
  2. รายงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ 1 ปี 2563
  3. รายงานโครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 1 ปี 2563
  4. รายงานโครงการรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 1 ปี 2563
  5. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและการประเมินผลโครงการ รอบ 6 เดือน ปี2563
  6. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและการประเมินผลโครงการ รอบ 12 เดือน ปี2563
  7. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและการประเมินผลโครงการ รอบ 6 เดือน ปี2564
  8. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและการประเมินผลโครงการ รอบ 12 เดือน ปี2564
  9. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและการประเมินผลโครงการ รอบ 6 เดือน ปี2565
  10. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและการประเมินผลโครงการ รอบ 12 เดือน ปี2565

แผนการบริหารความเสี่ยง