งานแผนงานและโครงการ

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน

รายงานผลการดำเนินงาน

 1. รายงานโครงการบริหารจัดการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 1 ปี 2563
 2. รายงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ 1 ปี 2563
 3. รายงานโครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 1 ปี 2563
 4. รายงานโครงการรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 1 ปี 2563
 5. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและการประเมินผลโครงการ รอบ 6 เดือน ปี2563
 6. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและการประเมินผลโครงการ รอบ 12 เดือน ปี2563
 7. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและการประเมินผลโครงการ รอบ 6 เดือน ปี2564
 8. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและการประเมินผลโครงการ รอบ 12 เดือน ปี2564
 9. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและการประเมินผลโครงการ รอบ 6 เดือน ปี2565
 10. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและการประเมินผลโครงการ รอบ 12 เดือน ปี2565
 11. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและการประเมินผลโครงการ รอบ 6 เดือน ปี2566 (อยู่ระหว่างการจัดทำ)

แผนการบริหารความเสี่ยง