ข่าวสารสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

29 ธันวาคม 2563

นายชลพงษ์ ทองอุดม รหัส สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สอบป้องกันเรื่อง “การศึกษาสภาพปัญหาในการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านงบประมาณ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ในจัง

29 ธันวาคม 2563

นายชัชวาล จำแนกวุธ รหัส สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เรื่อง “แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1”

29 ธันวาคม 2563

นางสาวจินตนา วงษ์นาค สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เรื่อง “แนวทางพัฒนาการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนบ้านลำแดงในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1”

16 ธันวาคม 2563

นายศิริพงษ์ ตรัสศรี รหัส สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เรื่อง “แนวทางเสริมสร้างวัฒนธรรมคุณภาพโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”

16 ธันวาคม 2563

นางสาวอิสริยา หนูจ้อย สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เรื่อง “แนวทางเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา”

14 ธันวาคม 2563

นางสาวฮัสน๊ะฮ์ มุ่งมาตร์ สาขาวิชาการจัดการการเรียนรู้ สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ “การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีสร้างองค์ความรู้ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3”

2 ธันวาคม 2563

นางสาวชลิตา พลทรัพย์ รหัส 76077003 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้ดำเนินการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เรื่อง “ศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอย

2 ธันวาคม 2563

นางสาวจิรภิญญา ช่างประดิษฐ์ รหัส 76077001 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้ดำเนินการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ “แนวทางการเสริมสร้างบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารแบบมีส่วนร่วมของชุมชนตามความคิดเห็นของครู ในสังกัดสำนักงานเขตพ

2 ธันวาคม 2563

นายสุนทร โครพ รหัส 76177037 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้ดำเนินการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เรื่อง “แนวทางการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง”

2 ธันวาคม 2563

นางสาวพรพิมล อินแมน รหัส 76177010 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้ดำเนินการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะภาวะผู้นำในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารกับผลการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที

30 กันยายน 2563

นางสาวชไมพร สมบุตร นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้ดำเนินการสอบป้องกันเรื่อง “การศึกษาการนำยุทธศาสตร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไปสู่การปฏิบัติของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

30 กันยายน 2563

ร้อยโทหญิงกนกพิชญ์ ครุฑคง นักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ได้ดำเนินการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ เรื่อง “ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในการนำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร”

3 กันยายน 2563

นางสาวนาฎยา แสงพระอินทร์ นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยานิพนธ์ เรื่อง “การศึกษาสภาพและปัญหาการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารแหล่งเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2”

3 กันยายน 2563

นางสาวณภัทร ขำมณี นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยานิพนธ์ เรื่อง “แนวทางการส่งเสริมบทบาทของผู้ปกครองในการเสริมสร้างสุขภาวะเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดอ่างทอง”

29 สิงหาคม 2563

นางณัฐกฤตา ธาดาวีระกิต นักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิทยานิพนธ์ เรื่อง “กลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อความได้เปรียบในการแข่งขันของผู้ประกอบการธุรกิจน้ำหอมในเขตภาคกลาง”

29 สิงหาคม 2563

นางสาวรุ้งไพลิน บุญหล้า นักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิทยานิพนธ์ เรื่อง “การศึกษาประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี”

28 สิงหาคม 2563

นางสาวชลลดา อ่อนพันธุ์ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการเรียนรู้ วิทยานิพนธ์ เรื่อง “การพัฒนาแผนการจัดการการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิกวิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5”

28 สิงหาคม 2563

นางสาวพิมพ์ชญา ธนาพรพงศ์สถิต นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการเรียนรู้ วิทยานิพนธ์ เรื่อง “การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบสมองเป็นฐานวิชาภาษาไทยของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล”

25 สิงหาคม 2563

ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิรุฬห์ลักษณ์ ยุวะเวช นักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การบริหารความเสี่ยงธุรกิจโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางน้ำในเส้นทางลำเลียงแม่น้ำเจ้าพระยาสู่น่านน้ำประเทศกัมพูชา”

25 สิงหาคม 2563

นางสาวกัญญาภัทร ไสวอมร นักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิทยานิพนธ์ เรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับนวัตกรรมบริการธนาคารออนไลน์ในการทำธุรกรรมทางการเงินของลูกค้าธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในจังหวัดสุพรรณบุรี”

15 สิงหาคม 2563

นายทรงชัย ทรงฤกษ์ นักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ได้ดำเนินการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เรื่อง “กลยุทธ์ทางการตลาดของเครื่องดื่ม ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”

15 สิงหาคม 2563

นางสาวอัญธิภา ภู่ดำรง นักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ได้ดำเนินการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การพัฒนาสมรรถนะของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมรองเท้าในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”

15 สิงหาคม 2563

นางสาวพรนรี พิชนาหารี นักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ได้ดำเนินการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เรื่อง “ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสำนักงานศาลยุติธรรม”

25 กรกฎาคม 2563

นางสาวกนกวรรณ หงษ์เอี่ยม นักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ได้ดำเนินการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ เรื่อง “ศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าจากร้านสะดวกซื้อในอำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง”

5 สิงหาคม 2563

นางสาวขนิษฐา สะโดอยู่ นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้ดำเนินการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เรื่อง “แนวทางการพัฒนาบทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จังหวัดสระบุรี

23 กรกฎาคม 2563

นางสาวปัณยตา นิลปั่น นักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ได้ดำเนินการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ เรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้เทคโนโลยีทางการเงินในการชำระภาษีอากรของสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ”

23 กรกฎาคม 2563

นายจิระพงศ์ มามีสุข นักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ได้ดำเนินการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ เรื่อง “การส่งเสริมการจัดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวของร้านมาลีพันธุ์ข้าว ในเขตอำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี”

25 มิถุนายน 2563

วันพุธที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.25นางสาวชุติมา พวงทอง เรื่อง“แนวทาง การบริหารงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5”

25 มิถุนายน 2563

วันพุธที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2563 นางสาวเพ็ญจันทร์ รื่นเนตร เรื่อง“แนวทาง การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2”

1 มิถุนายน 2563

นางสาวรัชนก เชื้อแพทย์ สอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพของพนักงานบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”

แสดงแถวที่ 1 to 30 of 49 (2 Pages)