ข่าวสารสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

20 มิถุนายน 2567

ปฎิทินการพิจารณาชื่อเรื่อง และเค้าโครง และสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ประจำภาคเรียนที่ 3/2566

8 กุมภาพันธ์ 2567

ปฎิทินการพิจารณาชื่อเรื่อง สอบเค้าโครง และสอบวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกปีการศึกษา

5 มกราคม 2566

นายอติกานต์ แสวงบุญ การค้นคว้าอิสระ เรื่อง “แนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัย กรณีศึกษา ชุมชนเทศบาลตำบลมหาพราหมณ์ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”

5 มกราคม 2566

นางสาวกรกมล ธาราพิตรกิจชัย การค้นคว้าอิสระ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”

16 ธันวาคม 2565

นางสาวทณฑวรรณ ฤทธิจันทร์ สอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง “แนวทางการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา”

16 ธันวาคม 2565

นางนิศารัตน์ ทาพันธ์ สอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง “แนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วมของครูในการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง”

16 ธันวาคม 2565

นายเจษฎา เขียวฉอ้อน สอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวันแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง”

16 ธันวาคม 2565

นางสาวสุภาวัลย์ บุญเรือง สอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง “แนวทางการมีส่วนร่วมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2”

24 พฤศจิกายน 2565

นายเสกสันติ ทองแท้ การค้นคว้าอิสระ เรื่อง “ปัจจัยภาวะผู้นำของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ประชาชนตำบลวัดยมคาดหวัง”

24 พฤศจิกายน 2565

นายวศิน สุขแสง สอบการค้นคว้าอิสระ เรื่อง “แนวทาง การพัฒนาการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง”

24 พฤศจิกายน 2565

นายกรวิชญ์ การอุภัย สอบการค้นคว้าอิสระ เรื่อง “ประสิทธิภาพการจัดการขยะของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา”

24 พฤศจิกายน 2565

นางสาวแก้วตา ยาวะโนภาส สอบการค้นคว้าอิสระ เรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหีบ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”

17 พฤศจิกายน 2565

นางสาวอลิสา ทองใบ เรื่อง “แนวทางการพัฒนาบทบาทภาวะผู้นำในสถานการณ์ฉุกเฉินของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา”

30 พฤศจิกายน 542

นายณฐกรณ์ ภัทรวาณิชย์โอฬารเรื่อง “แนวทางพัฒนาการบริหารการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1”

26 ธันวาคม 2565

นายปรัชญา รุ่งเรือง เรื่อง “การพัฒนาทักษะทางภูมิศาสตร์โดยวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการเรียนรู้เชิงพื้นที่ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1”

23 ธันวาคม 2565

นางสาวนันทภรณ์ นุ่มเจริญ เรื่อง “แนวทาง การพัฒนาการให้บริการความช่วยเหลือทางกฎหมายของสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ ทางกฎหมายและการบังคับคดี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”

23 ธันวาคม 2565

นางสาวนงนภัส เนตรนิยม เรื่อง “การส่งเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”

23 ธันวาคม 2565

นายติรภาพ เล็งไธสง เรื่อง “แนวทางการส่งเสริมแรงจูงใจในการปฏิบัติงานบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”

23 ธันวาคม 2565

นางสาวสุภาภรณ์ พวงเข็มแดง สอบการค้นคว้าอิสระ เรื่อง “ความสุขในการปฏิบัติงานของครูกลุ่มโรงเรียนอุดมธรรมคุณ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1”

10 พฤศจิกายน 2565

นางสาวกันยารัตน์ ธารีรักษ์ เรื่อง “แนวทางการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2”

9 พฤศจิกายน 2565

นายบัณฑิต สวนขวัญ เรื่อง “การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”

9 พฤศจิกายน 2565

ว่าที่ร้อยตรีพงษ์ดนัย ไวยศิลป์ เรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนของเทศบาลตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”

9 พฤศจิกายน 2565

นางสาวจันทร์เพ็ญ เสนาะเสียง เรื่อง “แนวทางการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1”

9 พฤศจิกายน 2565

นางสิรีรัศมิ์ พรหมทะสาร เรื่อง “แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของครูปฐมวัยในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก”

7 พฤศจิกายน 2565

นายกฤษฎิ์ลภณ การมิตรี เรื่อง “ปัจจัยบริการที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด(มหาชน) สาขาย่อยท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี”

7 พฤศจิกายน 2565

นายนิพนธ์ โพธิ์แพงพุ่ม เรื่อง “กลยุทธ์การตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยของสมาชิกชมรม จป.อยุธยา”

17 กันยายน 2565

นางสาวสาวิณี สุขีวรรณ์ เรื่อง “แนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของธนาคารออมสิน สาขาท็อปส์พลาซ่าสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี”

17 กันยายน 2565

นางสาวเกสรา บุญครอบ เรื่อง “การพัฒนาบุคลากรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของบริษัท มิตซุยพรีซิสชั่นไทย จำกัด”

19 สิงหาคม 2565

นายเอกชัย ลวดคำ เรื่อง “แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี”

19 สิงหาคม 2565

นางสาวลลิตา วิมูลชาติ เรื่อง “แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3”

แสดงแถวที่ 1 to 30 of 132 (5 Pages)