ข่าวสารสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

25 มิถุนายน 2563

วันพุธที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.25นางสาวชุติมา พวงทอง เรื่อง“แนวทาง การบริหารงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5”

25 มิถุนายน 2563

วันพุธที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2563 นางสาวเพ็ญจันทร์ รื่นเนตร เรื่อง“แนวทาง การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2”

1 มิถุนายน 2563

นางสาวรัชนก เชื้อแพทย์ สอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพของพนักงานบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”

7 พฤษภาคม 2563

นายฤทธิ์ธิชัย ภู่สำอางค์ นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้ดำเนินการสอบป้องกันเรื่อง “การศึกษาความต้องการจำเป็นและแนวทางการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานคณะกร

3 พฤษภาคม 2563

นางสาวพรทิพย์ วารีนิล นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้ดำเนินการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เรื่อง “แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอ่างทอง” โดยมี ผศ.ดร.ธีระวัฒ

21 มีนาคม 2563

นางสาวมาลัย พงษ์อนันต์ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการเรียนรู้ ได้ดำเนินการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การวิจัยและพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ Active Learning สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ก

21 มีนาคม 2563

นางสาวปณิกา ยิ้มพงษ์ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการเรียนรู้ ได้ดำเนินการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบทำนาย สังเกต อธิบาย (POE) ร่วมกับเทคนิคการใช้คำถามที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน

1 พฤษภาคม 2563

นางสาวณัฐชยา จิวประเสริฐ นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้ดำเนินการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เรื่อง “แนวทางพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในตามวงจรคุณภาพ PDCA ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”

30 เมษายน 2563

นางสาวอุไรวรรณ ศรีอินกิจ นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้ดำเนินการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เรื่อง “แนวทางการพัฒนาสมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสุพรรณบุรี”

29 เมษายน 2563

นายเอกราช คำถวาย นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้ดำเนินการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เรื่อง “แนวทางส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการดำเนินงานพัสดุของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1”

28 เมษายน 2563

นางสาวศรีประภา เสถียรอรรถ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้ดำเนินการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เรื่อง “แนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานการเงิน – บัญชี ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1”

27 เมษายน 2563

นางสาวสิริพร ไตรลึก นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้ดำเนินการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การศึกษาบทบาทจริงและบทบาทที่คาดหวังของผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาสมรรถนะครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1”

24 เมษายน 2563

นายวีระธนา ศรีสังข์งาม นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้ดำเนินการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การศึกษาสภาพ ปัญหา และแนวทางการดำเนินงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรี”

6 มีนาคม 2563

นายสันติชัย เทศวัตร นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเรียนรู้ ได้ดำเนินการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะปฏิบัติ โดยใช้วิธีการจัดการการเรียนรู้แบบทักษะปฏิบัติของ ดี เชคโก ร่วมกับวิธีการจัดการการเรี

24 กุมภาพันธ์ 2563

นายกฤษฎา เธียรถาวร สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เรื่อง “รูปแบบการเลือกซื้อสินค้าผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้สูงอายุการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค”

24 กุมภาพันธ์ 2563

นางเนาวรัตน์ จันทร์ไทย สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เรื่อง “คุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรระดับปฏิบัติงานของงานบริการผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลภาครัฐในจังหวัดอ่างทอง”

21 กุมภาพันธ์ 2563

นางสาวช่อพุธ รุ่งอรุณ สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เรื่อง “แนวทางการพัฒนาบทบาทผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”

5 กุมภาพันธ์ 2563

นางทัศนาทิพย์ เสือวงษ์ สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เรื่อง “แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดอ่างทอง”

5 กุมภาพันธ์ 2563

นางสาวเจริญพร มะละเจริญ สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เรื่อง“การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้นำกับบทบาทการดำเนินงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1”

29 มกราคม 2563

นางพัชรีย์ นิกรโสม นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้ดำเนินการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การศึกษาประสิทธิผลการวางแผนยุทธศาสตร์ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2”

29 มกราคม 2563

นางกวีนิษฐ์ แก้วกุลนิษฐ์ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้ดำเนินการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การศึกษาการรับรู้ของผู้ปกครองที่มีต่อทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนเอกชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

20 มกราคม 2563

นายวิโชติ วงศ์เปี่ยมทรัพย์ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ได้ดำเนินการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การบริหารจัดการด้านคุณภาพของระบบ IATF 16949 : 2016 ที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศ

แสดงแถวที่ 1 to 30 of 22 (1 Pages)