ข่าวสารสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

30 มีนาคม 2564

นางสาวกาญจนา ทองดี สอบป้องกันเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะผู้นำของผู้บริหารในศตวรรษที่ 21 กับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1”

30 มีนาคม 2564

นายสัญญา ชูช่วย สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เรื่อง “แนวทางป้องกันการออกกลางคันของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา”

9 มีนาคม 2564

นางสาวอารยา ศรีสุข นักศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เรื่อง “วัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อการวางแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2”

9 มีนาคม 2564

นายอริยวัฒ เฉลิมกิจ นักศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เรื่อง “แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”

3 มีนาคม 2564

นางสาวภัทรินทร์ วัฒวงษ์ นักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การบริหารจัดการขยะในครัวเรือนเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของประชาชนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”

23 กุมภาพันธ์ 2564

นางสาวฉวีวรรณ อู่อรุณ สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เรื่อง “แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จังหวัดอ่างทอง”

23 กุมภาพันธ์ 2564

นางสาวเบญจวรรณ กลั่นศรี สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เรื่อง “แนวทาง การพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”

9 กุมภาพันธ์ 2564

นายนรากร งามสมัย นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา สอบป้องกันเรื่อง “แนวทางการจัดกิจกรรมนักเรียนแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในโรงเรียนพหุวัฒนธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”

9 กุมภาพันธ์ 2564

ว่าที่ร้อยตรีชัชนก มั่นประสงค์ รหัส นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา สอบป้องกันเรื่อง “แนวทาง การพัฒนาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2”

9 กุมภาพันธ์ 2564

นายสมศักดิ์ ฉัตรประยูร นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา สอบป้องกันเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษากับทักษะของครูในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1”

20 มกราคม 2564

นางสาวจินตนา แจ่มใส สาขาวิชาการจัดการการเรียนรู้ สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การพัฒนาโปรแกรมการฝึกเพื่อสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3”

20 มกราคม 2564

นางสาววัลลี แสงแก้วสุข รหัส สาขาวิชาการจัดการการเรียนรู้ สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์โดยใช้เกมเพื่อฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กระดับปฐมวัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1”

20 มกราคม 2564

ว่าที่ร้อยตรีหญิงจินานันท์ คงมิยา สาขาวิชาการจัดการการเรียนรู้ สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทางของครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง”

19 มกราคม 2564

นางสาวกนกวรรณ สวัสดี สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เรื่อง “แนวทาง การส่งเสริมการอ่านของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”

19 มกราคม 2564

นางสาวลัดดาวัลย์ สอิ้งทอง สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เรื่อง “แนวทางการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

18 มกราคม 2564

นางสาววรรณนภา จำเนียรพืช นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เรื่อง “ภาวะผู้นำทางเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อทักษะครูในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”

29 ธันวาคม 2563

นายชลพงษ์ ทองอุดม รหัส สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สอบป้องกันเรื่อง “การศึกษาสภาพปัญหาในการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านงบประมาณ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ในจัง

29 ธันวาคม 2563

นายชัชวาล จำแนกวุธ รหัส สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เรื่อง “แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1”

29 ธันวาคม 2563

นางสาวจินตนา วงษ์นาค สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เรื่อง “แนวทางพัฒนาการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนบ้านลำแดงในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1”

16 ธันวาคม 2563

นายศิริพงษ์ ตรัสศรี รหัส สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เรื่อง “แนวทางเสริมสร้างวัฒนธรรมคุณภาพโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”

16 ธันวาคม 2563

นางสาวอิสริยา หนูจ้อย สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เรื่อง “แนวทางเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา”

14 ธันวาคม 2563

นางสาวฮัสน๊ะฮ์ มุ่งมาตร์ สาขาวิชาการจัดการการเรียนรู้ สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ “การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีสร้างองค์ความรู้ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3”

2 ธันวาคม 2563

นางสาวชลิตา พลทรัพย์ รหัส 76077003 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้ดำเนินการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เรื่อง “ศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอย

2 ธันวาคม 2563

นางสาวจิรภิญญา ช่างประดิษฐ์ รหัส 76077001 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้ดำเนินการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ “แนวทางการเสริมสร้างบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารแบบมีส่วนร่วมของชุมชนตามความคิดเห็นของครู ในสังกัดสำนักงานเขตพ

2 ธันวาคม 2563

นายสุนทร โครพ รหัส 76177037 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้ดำเนินการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เรื่อง “แนวทางการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง”

2 ธันวาคม 2563

นางสาวพรพิมล อินแมน รหัส 76177010 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้ดำเนินการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะภาวะผู้นำในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารกับผลการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที

30 กันยายน 2563

นางสาวชไมพร สมบุตร นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้ดำเนินการสอบป้องกันเรื่อง “การศึกษาการนำยุทธศาสตร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไปสู่การปฏิบัติของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

30 กันยายน 2563

ร้อยโทหญิงกนกพิชญ์ ครุฑคง นักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ได้ดำเนินการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ เรื่อง “ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในการนำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร”

3 กันยายน 2563

นางสาวนาฎยา แสงพระอินทร์ นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยานิพนธ์ เรื่อง “การศึกษาสภาพและปัญหาการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารแหล่งเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2”

3 กันยายน 2563

นางสาวณภัทร ขำมณี นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยานิพนธ์ เรื่อง “แนวทางการส่งเสริมบทบาทของผู้ปกครองในการเสริมสร้างสุขภาวะเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดอ่างทอง”

แสดงแถวที่ 1 to 30 of 65 (3 Pages)