ข่าวสารสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

27 เมษายน 2563

นางสาวสิริพร ไตรลึก นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้ดำเนินการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การศึกษาบทบาทจริงและบทบาทที่คาดหวังของผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาสมรรถนะครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1”

24 เมษายน 2563

นายวีระธนา ศรีสังข์งาม นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้ดำเนินการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การศึกษาสภาพ ปัญหา และแนวทางการดำเนินงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรี”

6 มีนาคม 2563

นายสันติชัย เทศวัตร นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเรียนรู้ ได้ดำเนินการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะปฏิบัติ โดยใช้วิธีการจัดการการเรียนรู้แบบทักษะปฏิบัติของ ดี เชคโก ร่วมกับวิธีการจัดการการเรี

24 กุมภาพันธ์ 2563

นายกฤษฎา เธียรถาวร สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เรื่อง “รูปแบบการเลือกซื้อสินค้าผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้สูงอายุการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค”

24 กุมภาพันธ์ 2563

นางเนาวรัตน์ จันทร์ไทย สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เรื่อง “คุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรระดับปฏิบัติงานของงานบริการผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลภาครัฐในจังหวัดอ่างทอง”

21 กุมภาพันธ์ 2563

นางสาวช่อพุธ รุ่งอรุณ สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เรื่อง “แนวทางการพัฒนาบทบาทผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”

5 กุมภาพันธ์ 2563

นางทัศนาทิพย์ เสือวงษ์ สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เรื่อง “แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดอ่างทอง”

5 กุมภาพันธ์ 2563

นางสาวเจริญพร มะละเจริญ สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เรื่อง“การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้นำกับบทบาทการดำเนินงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1”

29 มกราคม 2563

นางพัชรีย์ นิกรโสม นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้ดำเนินการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การศึกษาประสิทธิผลการวางแผนยุทธศาสตร์ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2”

29 มกราคม 2563

นางกวีนิษฐ์ แก้วกุลนิษฐ์ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้ดำเนินการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การศึกษาการรับรู้ของผู้ปกครองที่มีต่อทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนเอกชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

20 มกราคม 2563

นายวิโชติ วงศ์เปี่ยมทรัพย์ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ได้ดำเนินการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การบริหารจัดการด้านคุณภาพของระบบ IATF 16949 : 2016 ที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศ

แสดงแถวที่ 121 to 150 of 131 (5 Pages)