ข่าวสารสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

4 มีนาคม 2565

#เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก) ปีการศึกษา2565 #ตั้งแต่บัดนี้ – 31 พฤษภาคม 2565

14 มกราคม 2565

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม ประจำปีการศึกษา 2565

19 ธันวาคม 2564

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ2)

25 พฤศจิกายน 2564

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ 3

25 พฤศจิกายน 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ 2)

27 ตุลาคม 2564

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

19 ตุลาคม 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

15 ตุลาคม 2564

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

4 ตุลาคม 2564

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

5 สิงหาคม 2564

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

2 สิงหาคม 2564

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

21 กรกฎาคม 2564

รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

7 กรกฎาคม 2564

Time Line ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) #ระลอกใหม่ ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2563 ถึงปัจจุบัน

3 กรกฎาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (สอบข้อเขียนผ่านระบบออนไลน์)

30 มิถุนายน 2564

คำสั่งศูนย์บริหารแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดโรโควิด 19 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

10 มิถุนายน 2564

รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2564

10 มิถุนายน 2564

รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2564 ( รอบ2 ) ตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2564

10 มิถุนายน 2564

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา 2564

10 มิถุนายน 2564

ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

2 มิถุนายน 2564

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 2564

25 มีนาคม 2564

การตัดชุดครุยระดับมหาบัณฑิต และระดับดุษฎีบัณฑิต

25 มีนาคม 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

18 มิถุนายน 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (รอบ ๒)

2 มิถุนายน 2563

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 (รอบ 2) วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. สอบวัดความรู้และสัมภาษณ์ ณ อาคารสิงหาราม(บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนค

23 เมษายน 2563

ตารางการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 3 บทวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 และวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563

2 มีนาคม 2563

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

แสดงแถวที่ 1 to 30 of 26 (1 Pages)