ข่าวสารสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

10 มกราคม 2567

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การสอบประมวลความรู้ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม รุ่นปีการศึกษา 2565 ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 สอบ 20-21 มกราคม 2567

1 ธันวาคม 2566

ปฏิทินการพิจารณาชื่อเรื่อง สอบเค้าโครง และสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ประจำภาคเรียนที่1/2566

30 พฤศจิกายน 2566

Graduate School Recruitment for International Students Second Semester of Academic Year 2023 Now – 31st January 2024

30 พฤศจิกายน 2566

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (ภาษาไทย) บัดนี้ – 31 มกราคม 2567

2 มิถุนายน 2566

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา2566

29 มิถุนายน 2566

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2566

10 มิถุนายน 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 (ฉบับที่2)

9 มิถุนายน 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่องผลการสอบคัดเลฃือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2566

10 กรกฎาคม 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

1 ตุลาคม 2566

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ)

1 ตุลาคม 2566

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา รอบ 2

1 ตุลาคม 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศีกษา 2566 (รอบ2)

18 กันยายน 2566

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบ2)

26 กรกฎาคม 2566

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบ 2)

22 กรกฎาคม 2566

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (รอบ ๒)

22 กรกฎาคม 2566

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา 2566 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรและการสอน

22 กรกฎาคม 2566

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา2566

20 กรกฎาคม 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

20 กรกฎาคม 2566

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (รอบ ๒)

11 กรกฎาคม 2566

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

7 กรกฎาคม 2566

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

3 กรกฎาคม 2566

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (ปริญญาโท, ปริญญาเอก) ทุกสาขาวิชา

19 มิถุนายน 2566

การดำเนินการตามมาตรการบังคับใช้กฎหมาย ตามมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562

8 กันยายน 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่2/2565

27 กรกฎาคม 2565

ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

20 กรกฎาคม 2565

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

20 กรกฎาคม 2565

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

5 กรกฎาคม 2565

รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

2 กรกฎาคม 2565

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

2 กรกฎาคม 2565

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

แสดงแถวที่ 1 to 30 of 61 (3 Pages)