อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ผศ.ดร.ภัทรนันท สุรชาตรี

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร/ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยปทุมธานี
 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสังคม) มหาวิทยาลัยเกริก
 • ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์

อีเมล์ : Surachatri@hotmail.com เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 035-276555 ต่อ8417

ผลงานวิจัยและความเชียวชาญ

image

ผศ.ดร.แสงจิตต์ ไต่แสง

กรรมการและเลขานุการหลักสูตร / ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยปทุมธานี
 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารองค์การ) มหาวิทยาลัยเกริก
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) มหาวิทยาลัยรังสิต

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 035-276555 ต่อ8421

ผลงานวิจัยและความเชียวชาญ

image

อาจารย์ ดร.กิติมา ทามาลี

กรรมการบริหารหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

 • Ph.D. (Strategic Management) University Sains Malaysia
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยสยาม
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 8098

ผลงานวิจัยและความเชียวชาญ

image

ผศ.ดร.พัทธ์พสุตม์ สาธุนุวัฒน์

กรรมการบริหารหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

 • Doctor of Professional Studies Dprof (Marketing Communications) Central Queensland University
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Dprof (Maketing Communications) มหาวิทยาลัยอีสเทิรน์เอเชีย
 • ครุศาสตรบัณฑิต ธรุกิจศึกษา (บัญชี) สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 035-276555 ต่อ8104

ผลงานวิจัยและความเชียวชาญ

image

รศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ

กรรมการบริหารหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

 • พธ.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย
 • บธ.ม.(การจัดการ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อีเมล์ : apichat_asm@hotmail.com เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 0 3527 6555 ต่อ 7502

ผลงานวิจัยและความเชียวชาญ

image

อาจารย์ ดร.เมธารัตน์ จันตะนี

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

 • บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
 • ศิลปศาสตร์บัณฑิต (การจัดการทั่วไป) สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 8424

ผลงานวิจัยและความเชียวชาญ

image

รศ.ดร.วันทนา เนาว์วัน

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

 • พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจทั่วไป) มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (อุตสาหกรรมการบริการ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อีเมล์ : wanthana_nt@hotmail.com เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 035-276555 ต่อ 8109

ผลงานวิจัยและความเชียวชาญ