อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

อาจารย์ ดร.ศุภลักษณ์ ศรีวิไลย

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร/ อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน) มหาวิทยาลัยบูรพา
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์) มหาวิทยาลัยบูรพา
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยบูรพา

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -

ผลงานวิจัยและความเชียวชาญ

image

อาจารย์ ดร.จันจิรา ดีเลิศ

กรรมการและเลขานุการบริหารหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ระบบสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -

ผลงานวิจัยและความเชียวชาญ

image

อาจารย์ ดร.กิติมา ทามาลี

กรรมการบริหารหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร /อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

 • Ph.D. (Strategic Management) University Sains Malaysia
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยสยาม
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 8098

ผลงานวิจัยและความเชียวชาญ

image

อาจารย์ ดร.มรุต กลัดเจริญ

กรรมการบริหารหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร /อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเงิน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง, วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 035-276555 ต่อ 8442

ผลงานวิจัยและความเชียวชาญ

image

ผศ.ดร.แสงจิตต์ ไต่แสง

กรรมการบริหารหลักสูตร/ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยปทุมธานี
 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารองค์การ) มหาวิทยาลัยเกริก
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) มหาวิทยาลัยรังสิต

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 035-276555 ต่อ8421

ผลงานวิจัยและความเชียวชาญ

image

ผศ.ดร.ภัทรนันท สุรชาตรี

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยปทุมธานี
 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสังคม) มหาวิทยาลัยเกริก
 • ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์

อีเมล์ : Surachatri@hotmail.com เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 035-276555 ต่อ8417

ผลงานวิจัยและความเชียวชาญ

image

ผศ.ดร.พัทธ์พสุตม์ สาธุนุวัฒน์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

 • Doctor of Professional Studies Dprof (Marketing Communications) Central Queensland University
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Dprof (Maketing Communications) มหาวิทยาลัยอีสเทิรน์เอเชีย
 • ครุศาสตรบัณฑิต ธรุกิจศึกษา (บัญชี) สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 035-276555 ต่อ8104

ผลงานวิจัยและความเชียวชาญ

image

อาจารย์ ดร.ญาณิศา เผื่อนเพาะ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการ) มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเป็นผู้ประกอบการ) มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 035-276555 ต่อ 8425

ผลงานวิจัยและความเชียวชาญ

image

อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ เกลี้ยงสอาด

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • Master of Science (Management and Marketing) Birmingham City University
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 035-276555 ต่อ 8427

ผลงานวิจัยและความเชียวชาญ