รายละเอียด

image

ผศ.ดร.พัทธ์พสุตม์ สาธุนุวัฒน์

การศึกษา

  • Doctor of Professional Studies Dprof (Marketing Communications) Central Queensland University
  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Dprof (Maketing Communications) มหาวิทยาลัยอีสเทิรน์เอเชีย
  • ครุศาสตรบัณฑิต ธรุกิจศึกษา (บัญชี) สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 035-276555 ต่อ8104

ความเชี่ยวชาญ

1.การตลาด
2.การสื่อสารการตลาด
3.การบริหารธุรกิจ
4.การโฆษณา
5.การส่งเสริมการตลาด

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อผลงานวิจัย ปี พ.ศ. แหล่งทนุ/ปีงานประมาณที่รับทุน สถานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ดาวน์โหลด