รายละเอียด

image

อาจารย์ ดร.กิติมา ทามาลี

การศึกษา

  • Ph.D. (Strategic Management) University Sains Malaysia
  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยสยาม
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 8098

ความเชี่ยวชาญ

1.การบริหารจัดการธุรกิจด้านการค้าการบริหารและอุตสาหกรรม
2.การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจ
3.การบริหารการเงิน การลงทุนและการธนาคาร
4.การบริหารจัดการการให้บริการองค์กรภาครัฐและเอกชน

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อผลงานวิจัย ปี พ.ศ. แหล่งทนุ/ปีงานประมาณที่รับทุน สถานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ดาวน์โหลด