หลักสูตรสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (MBA) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

ชื่อหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตรสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (MBA)

ปรัชญา

มุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะเป็นผู้นำทางธุรกิจ

ความสำคัญ

ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมโลกและเศรษฐกิจ ดังนั้นภาคธุรกิจต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ในการดำเนินธุรกิจต้องอาศัยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการธุรกิจที่ทันสมัยและเป็นผู้นำทางธุรกิจ บุคลากรจึงต้องมีความรู้ ทักษะ ความชำนาญในการบริหารธุรกิจรอบด้าน โดยสามารถนำวิธี เทคนิค และกลยุทธ์ใหม่ ๆ เข้ามาบริหารเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรธุรกิจได้ ดังนั้นภาคธุรกิจจึงมีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวหน้า เพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขัน และรองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ ซึ่งเป็นแหล่งที่มีนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่จำนวนมาก ดังนั้นจึงเป็นโอกาสอันดีที่หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ จะได้ตอบสนองความต้องการของบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมและภาคอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรในการนำวิชาทางการบริหารธุรกิจไปประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างสรรค์อุตสาหกรรมและบริการรวมถึงธุรกิจอื่นๆ ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน และท้องถิ่น

วัตถุประสงค์

 1. มีคุณลักษณะเป็นผู้นำ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ รับผิดชอบต่อสังคม
 2. มีความรู้ความเข้าใจ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในการเป็นผู้นำทางธุรกิจอย่างลุ่มลึกตามแนวทางการบริหารจัดการธุรกิจที่ทันสมัย และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมโลก
 3. มีความสามารถในการวิเคราะห์ และใช้การวิจัยเป็นฐานในการตัดสินใจ รวมถึงการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
 4. สามารถบูรณาการองค์ความรู้ทางธุรกิจเพื่อประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

โครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (MBA)

หลักสูตร

 1. จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จำนวน 39 หน่วยกิต
 2. โครงสร้างหลักสูตรแบ่งเป็น 2 แผนการเรียน ดังต่อไปนี้

  2.1 แผน ก แบบ ก 2 ทำวิทยานิพนธ์และศึกษารายวิชาในหลักสูตร
  - รายวิชาบังคับ ให้เรียน 21หน่วยกิต
  - รายวิชาเลือก ให้เรียน 6หน่วยกิต
  - รายวิชาวิทยานิพนธ์ ให้เรียน 12หน่วยกิต
  - รายวิชาภาษาอังกฤษ ให้เรียน (ไม่นับหน่วยกิต) 2หน่วยกิต
  2.2 แผน ข เน้นการศึกษารายวิชาและทำการค้นคว้าอิสระ
  - รายวิชาบังคับ ให้เรียน 21หน่วยกิต
  - รายวิชาเลือก ให้เรียน 12หน่วยกิต
  - รายวิชาการค้นคว้าอิสระ ให้เรียน 6หน่วยกิต
  - รายวิชาภาษาอังกฤษ ให้เรียน (ไม่นับหน่วยกิต) 2หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 1. เเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
 2. เป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือเป็นไปตามดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. ผู้บริหาร / ภาครัฐ / รัฐวิสาหกิจ
 2. ผู้ประกอบการธุรกิจ
 3. นักวิชาการ