หลักสูตรสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (MBA) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

ชื่อหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตรสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (MBA)

ปรัชญา

มุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะเป็นผู้นำทางธุรกิจ

ความสำคัญ

ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมโลกและเศรษฐกิจ ดังนั้นภาคธุรกิจต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ในการดำเนินธุรกิจต้องอาศัยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการธุรกิจที่ทันสมัยและเป็นผู้นำทางธุรกิจ บุคลากรจึงต้องมีความรู้ ทักษะ ความชำนาญในการบริหารธุรกิจรอบด้าน โดยสามารถนำวิธี เทคนิค และกลยุทธ์ใหม่ ๆ เข้ามาบริหารเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรธุรกิจได้ ดังนั้นภาคธุรกิจจึงมีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวหน้า เพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขัน และรองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ ซึ่งเป็นแหล่งที่มีนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่จำนวนมาก ดังนั้นจึงเป็นโอกาสอันดีที่หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ จะได้ตอบสนองความต้องการของบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมและภาคอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรในการนำวิชาทางการบริหารธุรกิจไปประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างสรรค์อุตสาหกรรมและบริการรวมถึงธุรกิจอื่นๆ ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน และท้องถิ่น

วัตถุประสงค์

  1. มีคุณลักษณะเป็นผู้นำ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ รับผิดชอบต่อสังคม
  2. มีความรู้ความเข้าใจ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในการเป็นผู้นำทางธุรกิจอย่างลุ่มลึกตามแนวทางการบริหารจัดการธุรกิจที่ทันสมัย และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมโลก
  3. มีความสามารถในการวิเคราะห์ และใช้การวิจัยเป็นฐานในการตัดสินใจ รวมถึงการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
  4. สามารถบูรณาการองค์ความรู้ทางธุรกิจเพื่อประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

โครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (MBA)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. ผู้บริหาร / ภาครัฐ / รัฐวิสาหกิจ
  2. ผู้ประกอบการธุรกิจ
  3. นักวิชาการ