รายละเอียด

image

ผศ.ดร.ภัทรนันท สุรชาตรี

การศึกษา

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยปทุมธานี
  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสังคม) มหาวิทยาลัยเกริก
  • ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์

อีเมล์ : Surachatri@hotmail.com เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 035-276555 ต่อ8417

ความเชี่ยวชาญ

1.ภาวะผู้นำ
2.การบริหารทรัพยกรมนุษย์
3.การบริหารจัดการองค์กร

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อผลงานวิจัย ปี พ.ศ. แหล่งทนุ/ปีงานประมาณที่รับทุน สถานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ดาวน์โหลด