รายละเอียด

image

ผศ.ดร.แสงจิตต์ ไต่แสง

การศึกษา

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยปทุมธานี
  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารองค์การ) มหาวิทยาลัยเกริก
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) มหาวิทยาลัยรังสิต

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 035-276555 ต่อ8421

ความเชี่ยวชาญ

1.บริหารทรัพยากรมนุษย์
2.บริหารจัดการ
3.การตลาด

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อผลงานวิจัย ปี พ.ศ. แหล่งทนุ/ปีงานประมาณที่รับทุน สถานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ดาวน์โหลด
1 ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อถังเก็บน้ำดี ร้านวัสดุก่อสร้าง อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 16-17 ธันวาคม 2564 - การประชุมระดับชาติ ราชภัฏกรุงเก่า ครั้งที่ 4 โปสเตอร์ มรภ.อย. 2564 ดาวน์โหลด
2 การบริหารจัดการระบบไฟแนนซ์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ในเขตพื้นที่อําเภอบบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 16-17 ธันวาคม 2564 - การประชุมระดับชาติ ราชภัฏกรุงเก่า ครั้งที่ 4 โปสเตอร์ มรภ.อย. 2564 ดาวน์โหลด
3 การจัดการทรัพยากรการบริหารของวิสาหกิจชุมชน เพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 16-17 ธันวาคม 2564 - การประชุมระดับชาติ ราชภัฏกรุงเก่า ครั้งที่ 4 โปสเตอร์ มรภ.อย. 2564 ดาวน์โหลด