Chat Icon

งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

สรุปผลการจัดซื้อจ้าง

19:35  วันพฤหัส  ตุลาคม   07  2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2564 ในรอบเดือน กันยายน 2564

19:33  วันอังคาร  กันยายน   07  2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2564 ในรอบเดือน สิงหาคม 2564

19:32  วันศุกร์  สิงหาคม   06  2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2564 ในรอบเดือน กรกฎาคม 2564

18:55  วันพฤหัส  กรกฏาคม   08  2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2564 ในรอบเดือน มิถุนายน 2564

16:53  วันอังคาร  มิถุนายน   08  2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2564 ในรอบเดือน พฤษภาคม 2564

17:13  วันศุกร์  พฤษภาคม   07  2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2564 ในรอบเดือน เมษายน 2564

13:39  วันพฤหัส  เมษายน   08  2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2564 ในรอบเดือน มีนาคม 2564

09:32  วันจันทร์  มีนาคม   08  2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2564 ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564

16:30  วันศุกร์  กุมภาพันธ์   05  2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2564 ในรอบเดือน มกราคม 2564

10:29  วันศุกร์  มกรามก   08  2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2564 ในรอบเดือน ธันวาคม 2563


กิจกรรม