งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

คุณลักษณะการจัดซื้อจ้าง

16:33  วันจันทร์  มกรามก   08  2567
ใบแสดงปริมาณงานงานจ้างก่อสร้างจ้างเหมาห้องน้ำชาย-หญิง ประจำสถาบันอยุธยาศึกษา จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:32  วันจันทร์  มกรามก   08  2567
งวดงานงวดเงินจ้างก่อสร้างจ้างเหมาห้องน้ำชาย-หญิง ประจำสถาบันอยุธยาศึกษา จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:30  วันจันทร์  มกรามก   08  2567
แบบรูปรายการงานจ้างก่อสร้างจ้างเหมาห้องน้ำชาย-หญิง ประจำสถาบันอยุธยาศึกษา จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10:17  วันพุธ  ธันวาคม   06  2566
รายละเอียดรายการหนังสือ การประกวดราคารจัดซื้อหนังสือเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10:22  วันจันทร์  ธันวาคม   04  2566
รายละเอียดคุณลักษณะ การประกวดราคาจัดซื้อสื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ประจำโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:27  วันศุกร์  พฤศจิกายน   24  2566
ขอบเขตงาน จ้างบำรุงเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น จำนวน 1 งาน

12:37  วันศุกร์  ตุลาคม   20  2566
ใบแสดงปริมาณงานและแบบรูปรายการงานจ้างเหมาปรับปรุงพื้นคอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณด้านข้างอาคารบ้านพลูหลวง จำนวน 1 งาน

10:01  วันพฤหัส  ตุลาคม   05  2566
รายละเอียดคุณลักษณะ รายการจัดซื้อเสื้อสำหรับดำเนินการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 27 "คชสารเกมส์" จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16:20  วันพุธ  ตุลาคม   04  2566
ขอบเขตของงาน งานเหมาประกอบอาหารกลางวันและนม ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายปฐมวัย) และ (ฝ่ายประถม) โดยวิธีคัดเลือก

12:01  วันพฤหัส  กันยายน   28  2566
แบบรูปรายการงานจ้างเหมาปรับปรุงทาสีCover walkway (หลังคาคลุมทางเดิน) จำนวน 1 งาน


กิจกรรม