Chat Icon

งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจ้างประจำปี

22:36  วันพุธ  เมษายน   17  2567
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

15:19  วันพฤหัส  มกรามก   12  2566
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

19:10  วันศุกร์  มกรามก   21  2565
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

10:42  วันศุกร์  ธันวาคม   25  2563
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

10:00  วันอังคาร  พฤศจิกายน   13  2561
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

10:03  วันพฤหัส  ตุลาคม   26  2560
รานงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560


กิจกรรม