Chat Icon

งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง

21:45  วันศุกร์  เมษายน   05  2567
ความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการลงนามสัญญาแล้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


กิจกรรม