Chat Icon

งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

แผนการจัดซื้อจ้างประจำปี

11:40  วันศุกร์  เมษายน   19  2567
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 2 รายการ

11:17  วันศุกร์  มีนาคม   29  2567
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 9 รายการ

11:15  วันอังคาร  กุมภาพันธ์   27  2567
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 2 รายการ

11:14  วันศุกร์  มกรามก   12  2567
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 2 รายการ

15:22  วันพุธ  ตุลาคม   04  2566
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีคัดเลือก (งานจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและนม ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายปฐมวัย) และ (ฝ่ายประถม)

20:28  วันศุกร์  ตุลาคม   07  2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 11 รายการ

14:36  วันพฤหัส  พฤษภาคม   12  2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีคัดเลือก (จ้างประกอบอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายประถม))

15:42  วันศุกร์  เมษายน   22  2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 รายการ (ซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์อุปกรณ์บริหารจัดการระบบเครือข่าย (Authen) จำนวน 1 เครื่อง ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)

11:18  วันจันทร์  เมษายน   11  2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 รายการ (จัดซื้อหนังสือเรียน จำนวน 5 กลุ่มสาระ ประจำโรงเรียนสาธิตมัธยม)

15:57  วันศุกร์  ธันวาคม   03  2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 รายการ (ซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมไมโครซอฟท์ ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)


กิจกรรม