Chat Icon

งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

สรุปผลการจัดซื้อจ้าง

16:33  วันศุกร์  สิงหาคม   05  2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2565 ในรอบเดือน กรกฎาคม 2565

14:31  วันพุธ  กรกฏาคม   06  2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2565 ในรอบเดือน มิถุนายน 2565

15:14  วันศุกร์  มิถุนายน   10  2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2565 ในรอบเดือน พฤษภาคม 2565

17:37  วันศุกร์  พฤษภาคม   06  2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2565 ในรอบเดือน เมษายน 2565

15:02  วันพฤหัส  เมษายน   07  2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2565 ในรอบเดือน มีนาคม 2565

15:59  วันอังคาร  มีนาคม   08  2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2565 ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565

19:58  วันศุกร์  กุมภาพันธ์   04  2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2565 ในรอบเดือน มกราคม 2565

19:57  วันศุกร์  มกรามก   07  2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2565 ในรอบเดือน ธันวาคม 2564

19:56  วันศุกร์  ธันวาคม   10  2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2565 ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564

19:54  วันจันทร์  พฤศจิกายน   08  2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2565 ในรอบเดือน ตุลาคม 2564


กิจกรรม