Chat Icon

งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

สรุปผลการจัดซื้อจ้าง

17:48  วันพุธ  มิถุนายน   07  2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2566 ในรอบเดือน พฤษภาคม 2566

15:52  วันจันทร์  พฤษภาคม   08  2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2566 ในรอบเดือน เมษายน 2566

14:35  วันศุกร์  เมษายน   07  2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2566 ในรอบเดือน มีนาคม 2566

16:48  วันพุธ  มีนาคม   08  2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2566 ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566

10:47  วันศุกร์  กุมภาพันธ์   03  2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2566 ในรอบเดือน มกราคม 2566

11:45  วันจันทร์  มกรามก   09  2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2566 ในรอบเดือน ธันวาคม 2565

14:44  วันอังคาร  ธันวาคม   06  2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2566 ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565

16:42  วันศุกร์  พฤศจิกายน   04  2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2566 ในรอบเดือน ตุลาคม 2565

15:36  วันอังคาร  ตุลาคม   04  2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2565 ในรอบเดือน กันยายน 2565

14:34  วันพุธ  กันยายน   07  2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2565 ในรอบเดือน สิงหาคม 2565


กิจกรรม