Chat Icon

งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

สรุปผลการจัดซื้อจ้าง

17:19  วันพฤหัส  เมษายน   04  2567
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2567 ในรอบเดือน มีนาคม 2567

11:18  วันอังคาร  มีนาคม   05  2567
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2567 ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2567

15:17  วันอังคาร  กุมภาพันธ์   06  2567
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2567 ในรอบเดือน มกราคม 2567

16:15  วันอังคาร  มกรามก   09  2567
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2567 ในรอบเดือน ธันวาคม 2566

14:14  วันพฤหัส  ธันวาคม   07  2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2567 ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2566

22:29  วันอังคาร  พฤศจิกายน   07  2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2567 ในรอบเดือน ตุลาคม 2566

15:03  วันอังคาร  ตุลาคม   03  2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2566 ในรอบเดือน กันยายน 2566

16:02  วันพุธ  กันยายน   06  2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2566 ในรอบเดือน สิงหาคม 2566

19:00  วันอังคาร  สิงหาคม   08  2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2566 ในรอบเดือน กรกฎาคม 2566

18:58  วันอังคาร  กรกฏาคม   04  2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2566 ในรอบเดือน มิถุนายน 2566


กิจกรรม