Chat Icon

งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

สรุปผลการจัดซื้อจ้าง

10:55  วันอังคาร  มกรามก   09  2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2561 ประจำเดือนธันวาคม 2560

10:51  วันอังคาร  มกรามก   09  2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2561 ประจำเดือนธันวาคม 2560

14:54  วันจันทร์  พฤศจิกายน   06  2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2561 ประจำเดือนตุลาคม 2560

15:08  วันพุธ  ตุลาคม   25  2560
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2560


กิจกรรม