หลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

ชื่อหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ปรัชญา

มุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาที่มีภาวะผู้นำ มีความเชี่ยวชาญ ในการบริหารสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

ความสำคัญ

1.เป็นหลักสูตรที่ช่วยพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่นให้มีขีดสมรรถนะ ในการปฏิบัติงานตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา

2..เป็นหลักสูตรที่ช่วยเตรียมบุคลากรทางการศึกษาให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้างาน หัวหน้าฝ่าย และนักวิชาการการศึกษาในสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอำนวยประโยชน์สูงสุดต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา

วัตถุประสงค์

  1. 1.มีคุณธรรม จริยธรรมที่จำเป็นสำหรับการเป็นนักบริหารการศึกษามืออาชีพ และยึดมั่นในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการบริหารการศึกษา
  2. 2. มีสมรรถนะด้านความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ของคุรุสภา และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิผล
  3. 3.มีความสามารถในการบริหารงานตามขอบข่ายภารกิจของสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา โดยยึดหลักวิชาการบริหารการศึกษา หลักธรรมาภิบาล และศาสตร์พระราชา
  4. 4.มีทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การใช้ดุลยพินิจ การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และเป็นผู้นำในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้า ทางวิชาการของสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา
  5. 5.มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะปฏิบัติการวิจัยทางการบริหารการศึกษา เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือแก้ปัญหาหรือพัฒนานวัตกรรมการบริหารสำหรับสถานศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษา

โครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารระดับต่าง ๆ ในหน่วยงานทางการศึกษาหรือในสถานศึกษาสังกัดของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชน
  2. ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถานศึกษาเอกชน หรือผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
  3. ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษา และนักวิเคราะห์นโยบายและแผนในหน่วยงานทางการศึกษาหรือในสถานศึกษาสังกัดของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชน
  4. นักวิจัยและประเมินคุณภาพทางการศึกษา

ดาวน์โหลด