หลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

ชื่อหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ปรัชญา

มุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาที่มีภาวะผู้นำ มีความเชี่ยวชาญ ในการบริหารสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

ความสำคัญ

1.เป็นหลักสูตรที่ช่วยพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่นให้มีขีดสมรรถนะ ในการปฏิบัติงานตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา

2.เป็นหลักสูตรที่ช่วยเตรียมบุคลากรทางการศึกษาให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้างาน หัวหน้าฝ่าย และนักวิชาการการศึกษาในสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอำนวยประโยชน์สูงสุดต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา

วัตถุประสงค์

 1. มีคุณธรรม จริยธรรมที่จำเป็นสำหรับการเป็นนักบริหารการศึกษามืออาชีพ และยึดมั่นในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการบริหารการศึกษา
 2. มีสมรรถนะด้านความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ของคุรุสภา และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิผล
 3. มีความสามารถในการบริหารงานตามขอบข่ายภารกิจของสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา โดยยึดหลักวิชาการบริหารการศึกษา หลักธรรมาภิบาล และศาสตร์พระราชา
 4. มีทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การใช้ดุลยพินิจ การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และเป็นผู้นำในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้า ทางวิชาการของสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา
 5. มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะปฏิบัติการวิจัยทางการบริหารการศึกษา เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือแก้ปัญหาหรือพัฒนานวัตกรรมการบริหารสำหรับสถานศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษา

โครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

หลักสูตร

 1. จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จำนวน 42 หน่วยกิต

  แผน ก แบบ ก 2 ทำวิทยานิพนธ์และศึกษารายวิชาในหลักสูตร
  - รายวิชาบังคับ ให้เรียน 24หน่วยกิต
  - รายวิชาเลือก ให้เรียน 6หน่วยกิต
  - รายวิชาวิทยานิพนธ์ ให้เรียน 12หน่วยกิต
  - รายวิชาภาษาอังกฤษ ให้เรียน (ไม่นับหน่วยกิต) 2หน่วยกิต
  - รายวิชาพื้นฐานการศึกษาไทย** ให้เรียน 3หน่วยกิต
  - รายวิชาหลักสูตรและการจัดการการเรียนรู้*** ให้เรียน 3หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตทางด้านการศึกษาหรือสาขาวิชาอื่น ๆ จากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในหรือต่างประเทศที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในกรณีเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตในสาขาวิชาอื่น ๆ ที่มิใช่ทางด้านการศึกษา โดยไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษาอื่นที่เทียบเท่าหรือสูงกว่า มาแสดงต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้พื้นฐานทางการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด กรณีสอบไม่ผ่านเกณฑ์จะต้องศึกษารายวิชาเสริมพื้นฐาน (Remedial Course) ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
 2. มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้บริหาร ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา นักวิชาการ หรือผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา หน่วยงานทางการศึกษา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้ความเห็นชอบเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ในกรณีที่เป็นผู้มีประสบการณ์น้อยกว่า 2 ปี แต่มีผลการปฏิบัติงานที่ดีและเป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจพิจารณาให้เป็นมีคุณสมบัติเข้าศึกษาตามหลักสูตรก็ได้ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด
 3. มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 4. ผ่านการทดสอบความรู้พื้นฐานทางการบริหารการศึกษา และความรู้พื้นฐาน ทางภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เกณฑ์และแนวทาง การดำเนินการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา
 5. ผ่านการประเมินคุณลักษณะเฉพาะด้านความเหมาะสมกับการเป็นมหาบัณฑิต ด้านการบริหารการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารระดับต่าง ๆ ในหน่วยงานทางการศึกษาหรือในสถานศึกษาสังกัดของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชน
 2. ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถานศึกษาเอกชน หรือผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
 3. ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษา และนักวิเคราะห์นโยบายและแผนในหน่วยงานทางการศึกษาหรือในสถานศึกษาสังกัดของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชน
 4. นักวิจัยและประเมินคุณภาพทางการศึกษา

ดาวน์โหลด