กิจกรรมค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจิตอาสา ณ วัดใหญ่ชัยมงคล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโรงเรียนมินอาจญ์อิสลาม


  • วันที่ 28 เมษายน 2567 บัณฑิตวิทยาลัย โดยหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจิตอาสา ณ วัดใหญ่ชัยมงคล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโรงเรียนมินอาจญ์อิสลาม โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยกิจกรรมแบ่งเป็นสองกิจกรรม กิจกรรมที่หนึ่งค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักศึกษาที่นับถือศาสนาพุทธ ได้รับความอนุเคราะห์จาก พระมหาสัตย์จา กิจจสาโร และพระณรงค์ สงบวาจา บรรยายธรรมและอบรมปฏิบัติธรรมการวิปัสสนากรรมฐาน ณ วัดใหญ่ชัยมงคล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำหรับนักศึกษาที่นับถือศาสนาอิสลาม ได้จัดให้ดำเนินการจัดทำกิจกรรมทางศาสนา ณ โรงเรียนมินอาจญ์อิสลาม กิจกรรมที่สองจิตอาสาทางหลักสูตรได้ให้นักศึกษาทำความสะอาด พื้นที่ภายในวัดใหญ่ชัยมงคล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโรงเรียนมินอาจญ์อิสลาม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมนักศึกษาเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รู้จักบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ

Posted by : บัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุง : May 07, 2024แฟ้มภาพกิจกรรม