ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม


  • บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานการตรวจประเมิน อ.ดร.วีรภัทร ภัทรกุล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นกรรมการ และรศ.ดร.กานดา เต๊ะขันหมาก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นกรรมการและเลขานุการ ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม โดยมีวัตถุประสงค์การดำเนินการเพื่อตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของหลักสูตร เป็นไปตามระบบคุณภาพและกลไกที่มหาวิทยาลัยกำหนดขึ้น โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบคุณภาพต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐาน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดำเนินงาน เพื่อนำไปปรับปรุงผลการดำเนินการ เพื่อให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทำให้มั่นใจว่าสถาบันอุดมศึกษา สามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่กำหนด จัดขึ้น ณ ห้อง30213 อาคารสิง

Posted by : บัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุง : May 14, 2024แฟ้มภาพกิจกรรม