ทวนสอบผลสัมฤทธิ์นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม ประจำปีการศึกษา 2566


  • วันที่ 29 เมษายน 2567 บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม ประจำปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นฤมล อนุสนธิ์พัฒน์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหลักสูตร การดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์นักศึกษาเป็นการดำเนินการหาหลักฐานหรือตรวจสอบด้วยวิธีการใดๆ ที่เหมาะสมกับวิธีการประเมินผลที่ใช้ลักษณะการเรียนรู้ เพื่อยืนยันว่าผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ตรงตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดในรายวิชาและหลักสูตร จัดขึ้น ณ ห้อง 3025 อาคารสิงหาราม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : บัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุง : May 14, 2024แฟ้มภาพกิจกรรม