อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ รู้แผน

ประธานบริหารหลักสูตรฯ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

 • ค.ด. (บริหารการศึกษา)
 • ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)
 • ค.บ. (ประถมศึกษา), ศษ.บ.(บริหารการศึกษา)
 • ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)

อีเมล์ : drpornthep@yahoo.co.th เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -

image

ดร.ชัยยศ เดชสุระ

กรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

 • ค.ด. (อุดมศึกษา)
 • ค.อ.ม.(คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)
 • ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
 • ค.อ.ม.(คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -

image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ มอนไธสง

กรรมการบริหารหลักสูตร ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

 • ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา)
 • ศษ.ม. (สังคมศึกษา)
 • ค.บ. (สังคมศึกษา)
 • ศษ.ม. (สังคมศึกษา)

อีเมล์ : teerawat_1974@hotmail.com เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -

image

ดร.วัชรภัทร เตชะวัฒนศิริดํารง

กรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

 • กศ.ด. (หลักสูตรและการสอน)
 • ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)
 • ค.บ. (การศึกษาและการเรียนรู้)
 • ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -

image

ดร.วีรภัทร ภัทรกุล

กรรมการและเลขานุการบริหารหลักสูตร ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

 • ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ครุศาสตรบัณฑิต สาขาโภชนาการชุมชน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อีเมล์ : p_weeraphat@hotmail.com เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 8088