อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ผศ.ดร.พรเทพ รู้แผน

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร / ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

 • ค.ด. (บริหารการศึกษา)
 • ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)
 • ค.บ. (ประถมศึกษา), ศษ.บ.(บริหารการศึกษา)

อีเมล์ : drpornthep@yahoo.co.th เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 0 3527 6555 ต่อ 7531

ผลงานวิจัยและความเชียวชาญ

image

ผศ.ดร.ธีระวัฒน์ มอนไธสง

กรรมการและเลขานุการบริหารหลักสูตร / ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

 • ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา
 • ศษ.ม. (สังคมศึกษา)
 • ค.บ. (สังคมศึกษา)

อีเมล์ : teerawat_1974@hotmail.com เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 0 3532 2083

ผลงานวิจัยและความเชียวชาญ

image

อาจารย์ ดร.วีรภัทร ภัทรกุล

กรรมการบริหารหลักสูตร / ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

 • ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ครุศาสตรบัณฑิต สาขาโภชนาการชุมชน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

อีเมล์ : p_weeraphat@hotmail.com เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 8088

ผลงานวิจัยและความเชียวชาญ

image

อาจารย์ ดร.วัชรภัทร เตชะวัฒนศิริดํารง

กรรมการบริหารหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

 • กศ.ด. (หลักสูตรและการสอน)
 • ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)
 • ค.บ. (การศึกษาและการเรียนรู้)

อีเมล์ : ananxisu163@gmail.com เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 0 3532 2083

ผลงานวิจัยและความเชียวชาญ

image

อาจารย์ ดร.ชัยยศ เดชสุระ

กรรมการบริหารหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

 • ค.ด. (อุดมศึกษา)
 • ค.อ.ม.(คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)
 • ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -

ผลงานวิจัยและความเชียวชาญ

image

ผศ.ดร.ประยูร บุญใช้

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -

ผลงานวิจัยและความเชียวชาญ

image

ผศ.ดร.บริบูรณ์ ชอบทำดี

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

อีเมล์ : cboriboon@aru.ac.th เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 035-322084 , 035-276581 ต่อ 4000

ผลงานวิจัยและความเชียวชาญ

image

ผศ.ดร.ศิริพล แสนบุญส่ง

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

 • ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
 • ค.อ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
 • ค.อ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 0 3532 2083

ผลงานวิจัยและความเชียวชาญ

image

ผศ.ดร.ภัธภร หลั่งประยูร

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -

ผลงานวิจัยและความเชียวชาญ