งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

แผนการจัดซื้อจ้างประจำปี

15:10  วันศุกร์  ตุลาคม   12  2561
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 เดือนตุลาคม (งบประมาณแผ่นดิน)

15:00  วันพฤหัส  พฤษภาคม   03  2561
แผนการจัดซื้อชุดข้อสอบความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมาตราฐานสากล (Certification) ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

10:02  วันอังคาร  กุมภาพันธ์   13  2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 4 รายการ ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีคัดเลือก

11:00  วันศุกร์  กุมภาพันธ์   02  2561
ประกา่ศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 2 รายการ

15:58  วันพุธ  พฤศจิกายน   29  2560
ปรกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 จ้างปรับพื้นโรงยิม 2 คณะครุศาสตร์ จำนวน 1 งาน

15:56  วันอังคาร  พฤศจิกายน   14  2560
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ซื้อพร้อมติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย จำนวน 2 รายการ ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

14:50  วันอังคาร  ตุลาคม   24  2560
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ และครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน INVERTER ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู จำนวน 20 ชุด โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ

11:51  วันจันทร์  ตุลาคม   16  2560
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

15:46  วันศุกร์  กันยายน   08  2560
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด จำนวน 10 อาคาร


กิจกรรม