รายละเอียด

image

อาจารย์ ดร.ชัยยศ เดชสุระ

การศึกษา

  • ค.ด. (อุดมศึกษา)
  • ค.อ.ม.(คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)
  • ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -

ความเชี่ยวชาญ

1.คุณธรรม จริยธรรม ครูและผู้บริหาร
2.หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.สมรรถนะด้านดิจิตอลครู ผู้บริหาร ในสถานศึกษา
4.เทคโนโลยีสานสนเทศ ในสถานศึกษา

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อผลงานวิจัย ปี พ.ศ. แหล่งทนุ/ปีงานประมาณที่รับทุน สถานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ดาวน์โหลด
1 แนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาแบบ ทวิศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรี. 2562 - การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล” วันที่ 6 – 7 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, หน้า 1776 – 1785. ดาวน์โหลด
2 การศึกษาแนวคิดคลาดเคลื่อนเรื่องวงจรไฟฟ้าของ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา. 2562 - การประชุม วิชาการระดับชาติราชภัฏกรุงเก่า ประจำปี พ.ศ. 2562 “ท้องถิ่นก้าวไกล ด้วยวิจัยและ นวัตกรรม”. วันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, หน้า 125 – 129. ดาวน์โหลด
3 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ห้องเรียนแบบกลับ ด้านวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับครูของนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. 2562 - การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏกรุงเก่า ประจำปี พ.ศ. 2562 “ท้องถิ่นก้าวไกล ด้วยวิจัยและนวัตกรรม” วันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, หน้า 178 – 183. ดาวน์โหลด
4 การจัดการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์. 2561 - กรุงเทพมหานคร : บริษัทแดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด. 226 หน้า. ดาวน์โหลด