รายละเอียด

image

อาจารย์ ดร.วีรภัทร ภัทรกุล

การศึกษา

  • ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ครุศาสตรบัณฑิต สาขาโภชนาการชุมชน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

อีเมล์ : p_weeraphat@hotmail.com เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 8088

ความเชี่ยวชาญ

1.ภาวะผู้นำทางการศึกษา
2.การบริหารทรัพยากรบุคคล
3.การระดมทรัพยากรทางการศึกษา
4.หลักและทฤษฎีทางการบริหาร
5.การวิจัยทางการบริหาร

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อผลงานวิจัย ปี พ.ศ. แหล่งทนุ/ปีงานประมาณที่รับทุน สถานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ดาวน์โหลด
1 การศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างองค์ประกอบของการทำงานเป็นทีมกับการดำเนินงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5. 2561, กันยายน – ธันวาคม - วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า, 5(3), 79 - 86. (TCI ฐาน 2) ดาวน์โหลด
2 แนวทางการดำเนินงานตาม วงจรคุณภาพสู่มาตรฐานด้านการบริหารจัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การ บริหารส่วนตำบลในจังหวัดอ่างทอง. 2562, มกราคม – เมษายน - วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า , 6(1), 57 - 64. (TCI ฐาน 2) ดาวน์โหลด
3 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพภาวะ อุทกภัย. 2563, มกราคม – มิถุนายน - วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย, 13(1), 228 - 239. (TCI ฐาน 1) ดาวน์โหลด