รายละเอียด

image

ดร.วีรภัทร ภัทรกุล

การศึกษา

  • ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ครุศาสตรบัณฑิต สาขาโภชนาการชุมชน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อีเมล์ : p_weeraphat@hotmail.com เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 8088

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อโครงการ แหล่งทุน ปีงานประมาณที่รับทุน บทบาทในโครงการ สัดส่วนงานวิจัย