รายละเอียด

image

ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ

การศึกษา

  • พธ.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
  • บธ.ม.(การจัดการ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อีเมล์ : apichat_asm@hotmail.com เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 0 3527 6555 ต่อ 7502

ความเชี่ยวชาญ

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อผลงานวิจัย ปี พ.ศ. แหล่งทนุ/ปีงานประมาณที่รับทุน สถานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ดาวน์โหลด
1 ผู้นำกับการสร้างความเปลี่ยนแปลง 2561,มกราคม – มีนาคม - วารสาร มจร. สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, 7(1), 282-294. (TCI ฐาน 1) ดาวน์โหลด
2 ความคิดเห็นของประชาชน ต่อการบริหารทุนมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2561, กรกฎาคม – ธันวาคม - วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์, 20(2), 81-88. (TCI ฐาน 2) ดาวน์โหลด