อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

รศ.ดร.ธาตรี มหันตรัตน์

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร/ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

 • ปร.ด. (อาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 • รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , น.ม. (กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน หลักสูตรวิชาว่าความ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, หลักสูตรวิชาว่าความ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ, น.บ.(นิติศาสตร์)มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อีเมล์ : dhatreecu24@hotmail.com เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 035-276555 ต่อ 1006

ผลงานวิจัยและความเชียวชาญ

image

ผศ.ดร.ปัณณธร หอมบุญมา

กรรมการและเลขานุการบริหารหลักสูตร / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

 • ปร.ด. (อาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 • รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , น.ม. (กฎหมายธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • น.บ.ท.(เนติบัณฑิตไทย)สำนักอบรมเนติบัณฑิตยสภา ,ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,หลักสูตรวิชาว่าความสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ,หลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ศาลปกครอง ,น.บ. (นิติศาสตร์)มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อีเมล์ : pannathorn1970@gmail.com เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 0 3527 6555 ต่อ 7500

ผลงานวิจัยและความเชียวชาญ

image

รศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์

กรรมการบริหารหลักสูตร / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

 • ปร.ด. (สื่อสารการเมือง) มหาวิทยาลัยเกริก
 • รป.ม. (สื่อสารการเมือง) มหาวิทยาลัยเกริก
 • ศษ.บ. (รัฐศาสตร์) (สาขาวิชาการเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 0 3527 6555 ต่อ 8335

ผลงานวิจัยและความเชียวชาญ

image

รศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

 • พธ.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
 • บธ.ม.(การจัดการ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อีเมล์ : apichat_asm@hotmail.com เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 0 3527 6555 ต่อ 7502

ผลงานวิจัยและความเชียวชาญ

image

ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

 • รป.ด.(นโยบายสาธารณะ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ศศ.ม.(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ศศ.บ.(ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อีเมล์ : duean_2520@hotmail.com เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : บอร์โทร. 035-276555 ต่อ 1005

ผลงานวิจัยและความเชียวชาญ

image

ผศ.ดร.กานดา เต๊ะขันหมาก

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

 • รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
 • ศศ.ม. (การพัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ศษ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) (การสอนวิทยาศาสตร์(เคมี)) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 0 3527 6555 ต่อ 8348

ผลงานวิจัยและความเชียวชาญ