หลักสูตรสาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม

ชื่อหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตรสาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม

ปรัชญา

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม เป็นหลักสูตรที่เน้นการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ฐานคติ และการวิจัยเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ทาง ด้านรัฐศาสตร์ ด้านอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม เพื่อนำมาใช้สำหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านอาชญากรรมและด้านสังคมที่มีความรุนแรงซึ่งส่งผลกระทบต่อความสงบสุขเรียบร้อยของประชาชนในยุคปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายเพื่อรองรับการทำงานในรูปแบบสหวิชาชีพต่าง ๆ และในกระบวนการยุติธรรมเชิงประยุกต์และเพื่อความสมานฉันท์ ความสงบสุขเรียบร้อยของครอบครัว ชุมชน และสังคมในยุคปัจจุบันให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเด็นปัญหาและเป็นผู้นำความคิดทั้งทางปฏิบัติและทางวิชาการในการนำองค์ความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์ ด้านอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคมมาปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  2. เพื่อผลิตนักวิชาการที่มีความรู้ ความสามารถในด้านการวิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อนำมาใช้ในการป้องกันและลดปัญหาสังคมและการก่ออาชญากรรมในรูปแบบต่าง ๆ ตามที่เกิดขึ้นตามวิวัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคมและเศรษฐกิจปัจจุบัน รวมทั้งการศึกษาประเด็นที่มีความสำคัญต่อกระบวนการยุติธรรมที่ตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภาครัฐและสังคม
  3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณและความรับผิดชอบในวิชาชีพต้องเคารพสิทธิมนุษยชน สำหรับเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการในองค์การภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และองค์การภาคประชาสังคม ในทุกระดับ
  4. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้สามารถปรับตัวและเรียนรู้ให้เข้ากับสังคมสมัยใหม่ที่มีความหลากหลาย มีภาวะผู้นำในทางวิชาการและสามารถแสดงความเห็นเชิงวิพากษ์บนฐานแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐศาสตร์ ด้านอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและด้านสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพม
  5. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งสามารถใช้เครื่องมือทางสถิติมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางรัฐศาสตร์ อาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม ได้อย่างประสพความสำเร็จม

โครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา