หลักสูตรสาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม

ชื่อหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตรสาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม

ปรัชญา

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม เป็นหลักสูตรที่เน้นการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ฐานคติ และการวิจัยเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ทาง ด้านรัฐศาสตร์ ด้านอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม เพื่อนำมาใช้สำหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านอาชญากรรมและด้านสังคมที่มีความรุนแรงซึ่งส่งผลกระทบต่อความสงบสุขเรียบร้อยของประชาชนในยุคปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายเพื่อรองรับการทำงานในรูปแบบสหวิชาชีพต่าง ๆ และในกระบวนการยุติธรรมเชิงประยุกต์และเพื่อความสมานฉันท์ ความสงบสุขเรียบร้อยของครอบครัว ชุมชน และสังคมในยุคปัจจุบันให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเด็นปัญหาและเป็นผู้นำความคิดทั้งทางปฏิบัติและทางวิชาการในการนำองค์ความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์ ด้านอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคมมาปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 2. เพื่อผลิตนักวิชาการที่มีความรู้ ความสามารถในด้านการวิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อนำมาใช้ในการป้องกันและลดปัญหาสังคมและการก่ออาชญากรรมในรูปแบบต่าง ๆ ตามที่เกิดขึ้นตามวิวัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคมและเศรษฐกิจปัจจุบัน รวมทั้งการศึกษาประเด็นที่มีความสำคัญต่อกระบวนการยุติธรรมที่ตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภาครัฐและสังคม
 3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณและความรับผิดชอบในวิชาชีพต้องเคารพสิทธิมนุษยชน สำหรับเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการในองค์การภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และองค์การภาคประชาสังคม ในทุกระดับ
 4. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้สามารถปรับตัวและเรียนรู้ให้เข้ากับสังคมสมัยใหม่ที่มีความหลากหลาย มีภาวะผู้นำในทางวิชาการและสามารถแสดงความเห็นเชิงวิพากษ์บนฐานแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐศาสตร์ ด้านอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและด้านสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพม
 5. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งสามารถใช้เครื่องมือทางสถิติมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางรัฐศาสตร์ อาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม ได้อย่างประสพความสำเร็จม

โครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม

หลักสูตร

 1. จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จำนวน 36 หน่วยกิต

  แผน ข เน้นการศึกษารายวิชาและทำการค้นคว้าอิสระ
  - รายวิชาบังคับ ให้เรียน 18หน่วยกิต
  - รายวิชาเลือก ให้เรียน 12หน่วยกิต
  - รายวิชาวิทยานิพนธ์ ให้เรียน 6หน่วยกิต
  - รายวิชาภาษาอังกฤษ ให้เรียน (ไม่นับหน่วยกิต) 2หน่วยกิต
  - รายวิชาขอบเขตและวิธีการศึกษาวิชารัฐศาสตร์ ** ให้เรียน ) 3หน่วยกิต
  - รายวิชาขอบเขตและวิธีการศึกษาวิชากฎหมาย *** ให้เรียน 3หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจาก สถาบันอุดมศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

ผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และหน่วยงานภาคประชาสังคม เช่น
1. ข้าราชการตำรวจ ทหาร เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
2. เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์
3. นักบริหารงานยุติธรรม
4. ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. นักวิชาการทางด้านอาชญาวิทยา
6. ทนายความ
7. นักสังคมสงเคราะห์
8. อาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง