รายละเอียด

image

ผศ.ดร.สุภัทรา คงเรือง

การศึกษา

  • ค.ด. (การศึกษาปฐมวัย)
  • ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย)
  • ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 0 3527 6555 ต่อ 8013

ความเชี่ยวชาญ

1.การศึกษาปฐมวัย
2.วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
3.นวัตกรรมการจัดการศึกษา
4.การออกแบบและเขียนแผนและการจัดการการเรียนรู้
5.ภาษาและการรู้หนังสือ วิทย์คณิตเทคโนโลยีสำหรับเด็ก

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อผลงานวิจัย ปี พ.ศ. แหล่งทนุ/ปีงานประมาณที่รับทุน สถานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ดาวน์โหลด