หลักสูตรหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

ชื่อหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตรหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

ปรัชญาของหลักสูตร

มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตด้านหลักสูตรและการสอนผ่านกระบวนการวิจัยที่ลุ่มลึก มีคุณธรรม จริยธรรมเน้นกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ใช้องค์ความรู้และกระบวนการวิจัยขั้นสูงเพื่อพัฒนานวัตกรรมต้นแบบทางการศึกษาอย่างสร้างสรรค์ และขับเคลื่อนการศึกษาบนฐานของบริบทสังคมไทยและสากลอย่างสมดุลและยั่งยืน

ความสำคัญของหลักสูตร

หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน เป็นหลักสูตรที่มีความพร้อมและสามารถผลิตนักการศึกษายุคใหม่ที่เป็นกำลังสำคัญด้านการจัดการศึกษาของประเทศ เป็นผู้นำทางวิชาการให้กับสถาบันการศึกษาและองค์กรทุกระดับ มีความเชี่ยวชาญและมีองค์ความรู้ที่ลุ่มลึก มีความสามารถในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมขั้นสูงด้านหลักสูตรและการสอน เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและ ทิศทางการพัฒนาประเทศ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

 1. มีความรู้ความสามารถในการผลิตและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ด้านหลักสูตร และการสอนแบบองค์รวม เพื่อพัฒนาการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
 2. มีทักษะการคิดขั้นสูง การสื่อสาร เทคโนโลยี การวิจัยขั้นสูงและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางหลักสูตรและการสอน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาของประเทศได้อย่างสร้างสรรค์
 3. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณและภาวะผู้นำทางวิชาการ มีวิสัยทัศน์กว้างไกลในการประกอบวิชาชีพด้านหลักสูตรและการสอนด้วยความรอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
 4. มีสมรรถนะระดับสูงในการประยุกต์ใช้ศาสตร์หลักสูตรและการสอน เสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้ในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมโลกที่มีความเป็นสากลอย่างเหมาะสมกับบริบทและผู้เรียน

โครงสร้างหลักสูตรหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

โครงสร้างหลักสูตรสาขาหลักสูตรและการสอน

จำนวนหน่วยกิตโดยรวมตลอดหลักสูตร แบบ 1.1 ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และแบบ 2.1 ไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกิต

 1. แบบ 1.1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทำวิทยานิพนธ์ และมีการเรียนการสอนรายวิชาบังคับบางรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร จำนวน 48 หน่วยกิต ดังนี้

  1.1 รายวิชาบังคับเฉพาะสาขา (ไม่นับหน่วยกิต) ให้เรียน6หน่วยกิต
  1.2 รายวิชาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า48หน่วยกิต
  รายวิชาเสริม (ไม่นับหน่วยกิต) 18 หน่วยกิต
  3.1) ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 1* ไม่น้อยกว่า3หน่วยกิต
  3.2) ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 2*ไม่น้อยกว่า3หน่วยกิต
  3.3) ทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตรและการสอน **ไม่น้อยกว่า3หน่วยกิต
  3.4) วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา ***ไม่น้อยกว่า3 หน่วยกิต
  3.5) ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ**** ไม่น้อยกว่า3 หน่วยกิต
  3.6) ทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ**** ไม่น้อยกว่า3 หน่วยกิต

 2. 2 แบบ 2.1 เป็นแผนการศึกษาเน้นการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์และ มีการเรียนการสอนรายวิชาบังคับและรายวิชาเลือก มีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกิต ดังนี้

  1) รายวิชาบังคับให้เรียน43หน่วยกิต
  1.1) บังคับเฉพาะสาขาให้เรียน12หน่วยกิต
  1.2) บังคับเฉพาะสาขา (ไม่นับหน่วยกิต) ให้เรียน3หน่วยกิต
  2) รายวิชาเลือก (ไม่น้อยกว่า)ไม่น้อยกว่า6หน่วยกิต
  3) รายวิชาวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า36หน่วยกิต
  4) รายวิชาเสริม (ไม่นับหน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า18หน่วยกิต
  4.1) ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 1*ให้เรียน3หน่วยกิต
  4.2) ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 2*ไม่น้อยกว่า3หน่วยกิต
  4.3) ทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตรและการสอน ** ไม่น้อยกว่า3หน่วยกิต
  4.4) วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา ***ไม่น้อยกว่า3หน่วยกิต
  4.5) ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ**** ไม่น้อยกว่า3หน่วยกิต
  4.6) ทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ****ไม่น้อยกว่า3หน่วยกิต

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

  ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนรายวิชา

หมายเหตุ
* รายวิชาสำหรับนักศึกษาทั้ง แบบ 1.1 และ 2.1 ที่ไม่มีผลคะแนนการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษของ ARU Test, TOEIC, TOEFL ITP, TOEFL IBT, IELTS, CU-TEP, TU-GET อย่างใดอย่างหนึ่งตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด หรือไม่ผ่านการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย (ARU Test)
กรณีผลการทดสอบต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 1 และ 2 โดยมีผลการประเมินเป็น P
** รายวิชาสำหรับนักศึกษาทั้ง แบบ 1.1 และ 2.1 ที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโทสาขาวิชาอื่นใดที่มิใช่สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน โดยนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนรายวิชาทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตรและการสอน โดยมีผลการประเมินเป็น P
*** รายวิชาสำหรับนักศึกษาทั้ง แบบ 1.1 และ 2.1 ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโทในแบบที่ไม่มีการทำวิทยานิพนธ์ โดยนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนรายวิชาวิธีวิทยาการวิจัยทาง การศึกษา โดยมีผลการประเมินเป็น P
**** นักศึกษาต่างประเทศ แบบ 1.1 และ แบบ 2.1 ต้องลงทะเบียนรายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศและรายวิชาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ โดยมีผลการประเมินเป็น P

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการผลิต ดุษฎีบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญระดับสูงในการพัฒนาหลักสูตรและการสอน สามารถน้อมนำศาสตร์พระราชามาบูรณาการกับการพัฒนาหลักสูตรและการสอน และมีองค์ความรู้ในศาสตร์การพัฒนาหลักสูตรและการสอนที่ทันยุคสมัย ดังนั้นจึงกำหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาทั้งในหลักสูตรแบบ 1.1 และแบบ 2.1 ไว้ดังนี้

หลักสูตรแบบ 1.1

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมรับรอง โดยจะต้องมีผลงานวิจัยและมีบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2564

หลักสูตรแบบ 2.1

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับรอง หรือให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2564

2.2.1 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาในหลักสูตร แบบ 1.1 (เน้นการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว)

 1. สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญามหาบัณฑิตหรือสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมรับรอง และมีผลการทดสอบตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 2. มีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งอาจารย์ ครูและบุคลากรทางการศึกษานักวิชาการศึกษาหรือตำแหน่งอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และมีผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยหรือมีบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง หรือให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
 3. มีผลทดสอบภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
 4. ในกรณีนักศึกษาต่างชาติจะต้องเรียนปรับพื้นฐานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 5. มีคุณสมบัติข้ออื่น ๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

2.2.1 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาในหลักสูตร แบบ 2.1 (เน้นการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์และมีการเรียนการสอน)

 1. สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญามหาบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมรับรอง และมีผลการทดสอบตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 2. ในกรณีนักศึกษาต่างชาติจะต้องเรียนปรับพื้นฐานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 3. มีผลทดสอบภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
 4. มีคุณสมบัติข้ออื่น ๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. นักวิชาการที่มีศักยภาพในการวิจัย การสร้างองค์ความรู้ การจัดการความรู้และการพัฒนานวัตกรรมด้านหลักสูตรและการสอน
 2. อาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอนและการบริหารจัดการหลักสูตรและการสอนในสถาบันการศึกษาทุกระดับการศึกษา
 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชน
 4. นักฝึกอบรม นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชน

ดาวน์โหลด

แนะนำหลักสูตร

กิจกรรมหน่วยงานล่าสุด